Aktuális programok
További programok
Eseménynaptár
H K Sze Cs P Szo V
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Határozatok

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai:


 


61/2020.(X.08.) Kt. határozat

 

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatát megismerte. AT22854394 alvázszámú Mitsubischi traktor eladását támogatja 300.000 Ft értékesítési minimum ár mellett meghirdetés útján.

 

Felhatalmazza a polgármestert az értékesítés lebonyolítására.

 

Felelős: polgármester                                      Határidő: folyamatos

 

 

 

 


60/2020.(X.08.) Kt. határozat

 

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a 2020.évi karbantartási és felújítási terv végrehajtásáról megismerte és elfogadja.

 

 59/2020.(X.08.) Kt. határozat

 

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete Kostyán József kérelmét megismerte és Zebegény név használatát, a létrejövő „Zebegényi Hajó Egyesület” nevében engedélyezi.

 

Felelős: polgármester                                                     Határidő: azonnal

 

 


58/2020.(X.08.) Kt. határozat

 

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete az élelmezésvezető tájékoztatóját a konyha 2020. évi működéséről megismerte és elfogadja.

 

 


57/2020.(X.08.) Kt. határozat

 

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete a Napraforgó utcába szákutca tábla kihelyezéséről döntött kivéve kerékpár kiegészítéssel. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a táblák kihelyezéséről gondoskodjon.

 

Felelős: polgármester                                      Határidő: 2020. október 31.

 


56/2020.(X.08.) Kt. határozat

 

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zebegény Kossuth út elején (Mókus büfé) kihelyezett megállni tilos tábla kiegészítéséről dönt, miszerint ki kell helyezni egy „kivéve áruszállítás hétfőtől péntekig” táblát.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a táblák kihelyezéséről gondoskodjon.

 

Felelős: polgármester                                      Határidő: 2020. október 31.

 

 


55/2020.(X.08.) Kt. határozat

 

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete a József Attila utcai lakók kérését megismerte, azt támogatja.

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a József Attila út elejére kihelyez egy „behajtani tilos kivéve célforgalom” táblát, valamint a kerékpárosok behajtását engedélyezi mindkét irányból.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a táblák kihelyezéséről gondoskodjon.

 

Felelős: polgármester                                      Határidő: 2020. október 31.


54/2020.(X.08.) Kt. határozat

 

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021/2022. tanévben az általános iskola felvételi körzetét Zebegény vonatkozásában Zebegény község közigazgatási területét (1-8. osztály) jelöli ki.  

A köznevelési intézmény: Szőnyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (2627 Zebegény, Petőfi tér 1-2.) 

 

Felelős: jegyző                            Határidő: 2020. október 15.   53/2020.(X.08.) Kt. határozat

 

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének 

 

kiadási főösszegét:89.758.326 Ft-tal, 

bevételi főösszegét 89.758.326 Ft-tal fogadja el. 

 

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése Márianosztra Község Önkormányzatának költségvetésébe épül be. 

 

Felelős: székhely település polgármestere, jegyző                     Határidő: folyamatos 
52/2020.(X.08.) Kt. határozat

 

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, hogy az 30/2017. (III.08.) Kt. határozattal elfogadott Zebegény Község TSZT jelű (M=1:6.000 méretarányú) településszerkezeti tervét (továbbiakban TSZT) – a helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés.1. pontjára, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban Étv.) 9/B. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel – az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 9. § (1) bekezdése figyelembevételével az alábbiak szerint módosítja.

 

 1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a módosítás eredményeképpen az érintett 281 hrsz-ú. területén településközpont vegyes területfelhasználás kijelölése történik a településszerkezeti tervbe.

 

 1. Zebegény Község Képviselő-testülete jóváhagyja településszerkezeti tervét (TSZT) az 1. melléklet szerinti leírásnak, valamint a jelen határozat 2. melléklet szerinti TSZT (M=1:6.000 méretarányú) településszerkezeti terv ábrázolt módosításának megfelelően 1-es sorszámú „módosítással érintett terület” lehatárolással egységes szerkezetben. A 2. melléklet szerinti TSZT jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal ábrázolandók.

 

 1. A Pest megye területrendezési terv területi mérlege nem változik, a TSZT-t érintő, 2020. évben végrehajtott módosítás területi mérlege a jelen módosítással 1. melléklet szerinti leírásnak megfelelően változik.

 

 1. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 7.§ (3) bek. b) pontja szerint a település közigazgatási területének - a külön jogszabály alapján számított - biológiai aktivitásértéke az újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg nem csökkenhet az átminősítés előtti aktivitásértékhez képest. A tervmódosítás során új beépítésre szánt terület kijelölés nem történik, ezért a fenti törvényi előírás szerint jelen esetben a biológiai aktivitásérték számítás nem szükséges.

 

 1. Jelen határozat kihirdetését követően a TSZT elfogadásáról szóló 30/2017. (III.08.) Kt. határozat e módosítással együttesen alkalmazható.

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Étv. 8. § (4) bekezdésének és a Korm. rendelet 43. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint gondoskodjon a módosított településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat), azok elfogadását követő 15 napon belüli közzétételéről, nyilvánosságának biztosításáról a Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése szerinti szervek részére való megküldéséről, illetve elérhetőségéről.

 

Ez a határozat a 1. mellékletét képező leírás, és a 2. mellékletét képező településszerkezeti tervlap 2020. október 9. lép hatályba.

 

Felelős: Hutter Jánosné                                               Határidő: azonnal

 

52/2020.(X.08.) Kt. határozat 1. melléklete

 

Településszerkezeti tervi leírás

 

ZebegényKözség Településszerkezeti tervét a Képviselő testület a 30/2017. (III.08.) Kt. határozattal fogadta el. A határozat mellékletét a TSZT jelű (M=1:6.000 méretarányú) Településszerkezeti terve képezi.

A TSZT jelen módosítása a település –TSZT módosítási határozat 1.) és 2.) pontjában meghatározott és vonatkozó TSZT jelű tervmellékletén ábrázolt- módosítási terület érdekében készült.

 

SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

 

TELEPÜLÉSSZERKEZET TERV MÓDOSÍTÁSA KERETÉBEN

 

Beépítésre szánt területek

-          A Pozsonyi utca-Pacsirta utca által határolt területen a 281 hrsz-on jelenlegi(Lke) kertvárosias lakóterület(Vt) településközpont vegyes területi átsorolása történik mintegy 392 m2-en.

 

A 281 hrsz-ú telek meglévő lakóépületénektovábbra is lakó célra történő fenntartása várható, azonban a tervezett épületbővítés a lakó övezet maximális beépíthetőségét meghaladja, ezért övezetváltásra van szükség. A tulajdonos kérelme alapján a telek a szomszédos ingatlannal megegyezően Vt településközpont vegyes területfelhasználásba és övezetbe kerül.

 

SZAKÁGI MÓDOSÍTÓ JAVASLAT

 

Közlekedés:

Az övezetátsorolásnak nincs közlekedési hatásaa281 hrsz-ú telek megközelítése a Pozsony utca felől megfelelően biztosítható.

 

Közműellátás:

Közmű- és elektronikus hírközlés fejlesztési javaslat:

 

2-es számú módosítással érintett terület (281 hrsz)

 

A telek jelenleg is teljes közműellátással rendelkezik, a tervezett módosítás is a teljes közműellátás biztosítását igényli.

 

Vízellátás

Előzetesen tájékoztatásul a területre prognosztizálható vízigény 1,4 m3/nap, ami várhatóan akár a Pacsirta, akár a Pozsonyi utcán haladó NÁ 150-es ac vezetékről kielégíthető. A továbbtervezés során dönthetnek arról, hogy a meglevő bekötést őrzik-e meg, annak a műszaki felülvizsgálatával, vagy a szolgáltatóval egyeztetve új bekötést létesítenek.

A település vízellátó rendszerét az üzemeltető DMRV Zrt kiépített hálózati rendszerének I. nyomásövezetének területén fekszik a módosítással érintett terület, amelynek medencéje a Tátika út mentén üzemel, túlfolyó szintje 169 mBf-i és 139 mBf, így a hálózatban a hálózati víznyomás megfelelő.

 

Tüzivíz ellátás

A továbbtervezés során a pontos tüzivíz igény ismeretében lehet a tüzivíz ellátás módját megtervezni. Ez a továbbtervezés feladata.

Locsolóvíz ellátás

A terület fenntarthatósága meghatározó szempont, így vízellátásnál a nem ivóvíz minőségű vizet nem szabad a közhálózatról vételezni, arra helyi vízbeszerzés kiépítése javasolt, az ahhoz szükséges engedélyek beszerzésével és az abban előírtak betartásával.

 

Szennyvízcsatornázás

A településen a szennyvízelvezetést a DMRV Zrt biztosítja. A vizsgált terület térségében kiépített gyűjtőhálózatuk üzemel, amelynek Pacsirta utcai csatornájára már jelenleg is csatlakozik a telek. A továbbtervezés során dönthetnek arról, hogy a meglevő csatlakozást őrzik-e meg, annak a műszaki felülvizsgálatával, vagy a szolgáltatóval egyeztetve új bekötést létesítenek.

 

Csapadékvíz elvezetés

A település felszíni vizeinek, a csapadékvizeinek a befogadója a település mentén haladó Duna. A telek burkoltságának a növekedésével az elvezetendő csapadékvíz mennyisége is nő.

A csapadékvizek elvezetése nyílt árkos módon megoldott.

A jelenlegi vízelvezetésnél a továbbvezetés útján a terhelés növelésére csak korlátozott a lehetőség, ezért helyi víz-visszatartás kiépítése szükséges. Helyi víz-visszatartásra két-medencés zárt tározó építése szükséges. Az egyikben locsolásra a vizek visszatartása javasolt, a másiknak mindig üresnek kell lenni, hogy a záporokat fogadni tudja.

A záportározóból a vizet késleltetve és fékezetten szabad kivezetni, úgy, hogy a továbbvezetés útján az elöntés mentesen érhessen a víz a befogadóba. A pontos méretezés a továbbtervezés feladata.

 

Energiaellátás

A telek energiaellátására jelenleg is a villamosenergia és a földgáz áll rendelkezésre. A villamosenergia ellátás, a termikus célú energiaellátás fenntartási költségeit jelentősen csökkenheti a megújuló energiahordozók kiegészítő hasznosítása. Van arra lehetőség, hogy a termikus energiaellátás kizárólag villamosenergia és megújuló energiahordozó hasznosításával történjen, ez esetben a földgáz igénybevétele nem is szükséges.

A továbbtervezés során lehet dönteni, hogy a termikus energiaellátását milyen energiahordozóra, hordozókra támaszkodással tervezi a telektulajdonos kielégíteni.

 

Villamosenergia ellátás

A prognosztizált villamosenergia igény 24kW, amelynek az ELMŰ kiépített közhálózati rendszeréről való kielégítése szükséges. A villamosenergia igény egy részét helyben javasolt megtermelni, de figyelembe kell venni, hogy a helyi termelésre a napenergia hasznosítása javasolt, amelynek hasznosítási lehetősége időjárás függő, így a csúcs villamosenergia igény kielégítését a közhálózatról kell tudni biztosítani.

A továbbtervezés során ténylegesen meghatározott villamosenergia igény többlettel kell a szolgáltatót megkeresni. A többlet villamosenergia igények kielégítésére az üzemeltető szolgáltatóval szolgáltatási megállapodást kell kötni, amelyben a szolgáltatás műszaki-gazdasági feltételeit a szolgáltató rögzítheti. A vizsgálatok alapján a módosítással érintett terület a villamosenergia ellátását biztosító ELMŰ Hálózati Kft. 22 kV-os középfeszültségű ellátási körzetében fekszik. A terület ellátása a Pacsirta utca felől biztosított és várhatóan a csatlakozás megőrzése javasolható. A szolgáltató jelenlegi igényt és várhatóan a többlet igényt is kisfeszültségű csatlakozási lehetőséggel biztosítja.

 

Földgázellátás

A telek tulajdonosa, ha a termikus energiaigényét a földgáz hasznosításával tervezné megoldani, a továbbtervezése során már a ténylegesen szükséges földgázigény ismeretében kell a szolgáltatót megkeresni. A földgázellátó rendszert üzemeltető az NKM Földgázszolgáltató Kft.-vel a többlet gázigény szolgáltatására megállapodást kell kötni. A megállapodásban rögzíti a szolgáltató az ellátás műszaki-gazdasági feltételeit. Csatlakozási lehetőség a Pacsirta utca felől rendelkezésre áll, az ott haladó középnyomású földgázvezetékről az ellátás biztosítható.A továbbtervezés során dönthetnek arról, hogy a meglevő bekötést őrzik-e meg, annak a műszaki felülvizsgálatával, vagy a szolgáltatóval egyeztetve új bekötést létesítenek.

 

Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei

Ma már a megújuló energiaforrások hasznosítása nélkül energiagazdálkodási és környezetvédelmi igények nem elégíthetők ki. A település területén a megújuló energiahordozók közül a leghatékonyabb hasznosításra a napenergia alkalmas. A 2000 körüli napos órák hasznosítási lehetőségének igénybevétele segíti a racionális energiagazdálkodás megvalósítását. A napenergia aktív hasznosítására a naperőmű panelek alkalmazhatók. Az aktív hasznosítást szolgáló naperőmű panelek legegyszerűbben az épület tetőszerkezetére helyezhetők el.

 Arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy az OTÉK lehetőséget ad arra, hogy ha a termikus energiaellátást villamosenergia és megújuló energiahordozó hasznosításával oldják meg, azzal is kielégíthető a „teljes közműellátás” követelménye, ezért a földgázellátás kiépítése akár feleslegessé is válhat.

 

Elektronikus hírközlés

Vezetékes elektronikus hírközlés

A vizsgálatok alapján Zebegény vezetékes távközlési ellátását az Invitel Zrt biztosítja. A Budapesti szekunderközponthoz tartozó 38-as körzetszámú Vác primer központ a település vezetékes távközlési hálózatának bázisa. Zebegény 27-es körzetszámon csatlakozik az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz.

A kiépített vezetékes távközlési hálózat a Pacsirta utca felől rendelkezésre áll, amelyről a csatlakozás kiépíthető.

Az elektronikus hírközlés alanyi szolgáltatás, így a vezetékes távközlési és műsorelosztási igény egyéni szerződés alapján, a szolgáltató beruházásával oldható meg.

 

Vezeték nélküli elektronikus hírközlés

A vezetékes hírközlési ellátottságot valamennyi vezeték nélküli hírközlési (Magyar Telekom, Telenor Magyarország, Vodafone) szolgáltató megfelelő lefedettséggel biztosítani tudja. A megfelelő vételi lehetőséget tágabb környezetben elhelyezett antennák segítségével tudja biztosítani.

 

VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK, ÁTSOROLÁSOK)

 

3.1. Területfelhasználási változások adatai és mutatói

 

 


TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVI MÓDOSÍTÁST IGÉNYLŐ TERÜLETEK

A változás iránya

sorszám

Helyrajzi szám (hrsz.)

Terület (ha.)

TSZT Terület-felhasználás módosítás

hatályos                  tervezett

1.Beépítésre szánt területi növekménnyel járó változások

-----

-----

-----

-----

-----

2. Beépítésre szánt területen belüli terület-felhasználás változások

2

281

0,0392

Lke kertvárosias lakóterület

(Vt)

Településközpont vegyes terület

3. Beépítésre szánt terület visszaminősítése beépítésre nem szánt területté

-----

-----

-----

-----

-----

4. Beépítésre nem szánt területen belüli terület-felhasználás változások

-----

-----

-----

-----

-----

4. Összesen:

 

 

 

 

 

 

A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE (Településszerkezeti terv alapján)

 

Területfelhasználás

2015 évi terület-

felhasználás kiinduló állapot

2017. évi változásai (ha)

2017. évi TSZT terület-

felhasználás (ha)

2020. évi változásai (ha)

2020. évi TSZT terület-

felhasználás (ha)

Kertvárosias lakóterület

(Lke)

82,23

+37,17(Mk, Üh, Má)

-0,17 (KbT)

119,23

-0,0392

119,19

Falusias lakóterület

(Lf)

---

+4,8 (E)

4,8

 

4,8

Hétvégiházas üdülőterület (Üh)

40,23

-0,46 (Lke)

-10,87 (Lke)

-15 (Lke)

13,9

 

13,9

Településközpont terület(Vt)

2,66

-0,42(Ktu)

2,24

+0,0392

2,27

Ipari gazdasági terület
(Gip-km)

0,64

---

0,64

 

0,64

Különleges beépítésre szánt területek (K)

13,37

+0,42 (Ktu)

+0,6 (Ken)

14,39

 

14,39

Zöldterületek (közpark) (Zkp)

3,72

---

3,72

 

3,72

Zöldterületek (közkert)
(Zkk)

0,2473

---

0,2473

 

0,24

Védelmi erdőterületek
(Ev)

482,83

----

482,83

 

482,83

Gazdasági erdőterületek (Eg)

25,14

-4,8

20,34

 

20,34

Közjóléti erdő terület

(Ek)

---

+7,35

7,35

 

7,35

Általános mezőgazdasági területek (Má)

161,92

-7,35(Ek)

-5,05 (Tk)

-0,6 (Ken)

-43,74 (Mk)

-5,23 (Lke)

99,95

 

99,95

Kertes mezőgazdasági területek (Mk)

13,24

+43,74 (Ma)

-5,61 (Lke)

51,37

 

51,37

Vízgazdálkodási területek (V)

89,62

---

89,62

 

89,62

Természetközeli terület (Tk)

---

+5,05

5,05

 

5,05

Különleges beépítésre nem szánt terület (Kb)

0,95

+0,17

1,12

 

1,12

Közúti Közlekedési terület (KÖu)

45,25

---

45,25

 

45,25

Kötöttpályás közlekedési terület(KÖk)

6,41

---

6,41

 

6,41

ÖSSZESEN:

968,45

 

968,45

 

968,45

 

 

a Területrendezési tervekkel való összhang igazolása

 

5.1.Zebegény Trt módosítás területi mérlege:

 

A 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 9.§ (6) bekezdés alapján a jelen 6. fejezet összevonásra kerül az 1.2. sz. fejezettel.

A település területét az alábbi területrendezési terv(ek) érintik:

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX törvény (OTrT), és a 9/2019.(VI.14) MvM rendelet rendelkezései, valamint a Pest Megye Területrendezési terve (PMTrT) 10/2020. (VI.30.) rendelete alapján.

A tervmódosítás a településszerkezeti terv módosítását szükségessé teszi, a település területfelhasználási - területi mérlegét is befolyásolja, a területrendezési tervekkel való összhang igazolása szükséges.

 

IGAZOLÁS-ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK

 

Pest Megye területi mérleg2020 évi módosítása 

 

település

Térségi területfelhasználás

ha

486

Zebegény

települési térség

203,6

487

Zebegény

sajátos területfelhasználású térség

5,8

488

Zebegény

erdőgazdálkodási térség

513,2

489

Zebegény

mezőgazdasági térség

165,2

490

Zebegény

vízgazdálkodási térség

82,7

 

Települési térség

ha

2018. évi CXXXIX. törvény 10.§ (1) c) települési térség területének legalább 90%-át települési térségbe kell sorolni

 

2018. évi CXXXIX. törvény 11.§ ( d) - a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető. 

 

-        PMTrT Szerkezeti tervében települési térségbe sorolt területek

203,6

 

A 2. számú módosítás beépítésre szánt területen belüli övezetváltás történik, a településszerkezeti terv módosítását nem igényli és az módosítási szándék a települési térségbe illeszkedik.

A 3. számú módosítás beépítésre szánt területen belüli területfelhasználási és övezetváltás történik, a településszerkezeti terv módosítását nem igényli, és az módosítási szándék a települési térségbe illeszkedik.

 

A PMTRT ÉS AZ OTRT TÉRSÉGI ÖVEZETEINEK VALÓ MEGFELELÉS:

 

Az övezeti tervlapok alapján megállapítható, hogy Zebegény közigazgatási területét és/vagy a módosítási területeket az OTrT és a PMTrT alapján 6 különböző térségi övezet érinti.

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX törvény:

 

Országos Területrendezési Terv - országos övezetek

 

Zebegény

település

Vizsgált

terület

1.ökológiai hálózat magterületének övezete,

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete,

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete,

érintett

nem érintett

4.kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete

nem érintett

nem érintett

5. jó termőhelyi adottságú szántóterület (1. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet)

nem érintett

nem érintett

6.erdők övezete

érintett

nem érintett

7.erdőtelepítésre javasolt terület övezete (2. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet)

nem érintett

nem érintett

8.tájképvédelmi terület övezete

(3. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet)

érintett

 érintett

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által érintett település

nem érintett

nem érintett

10.vízminőség-védelmi terület övezete (4. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet)

érintett

érintett

11. nagyvízi meder övezete (5. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet)

érintett

nem érintett

12. VTT-tározók övezete (6. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet) A Budapesti Agglomeráció területén nem alkalmazott övezet.

nem érintett

nem érintett

13. Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett település

nem érintett

nem érintett

5., 7., 8. és 10–12. pontjaiban meghatározott országos övezetek területi lehatárolását és övezeti szabályait a területrendezésért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.

 

Pest Megye Területrendezési Terv

kiemelt térségi területfelhasználási / övezeti érintettség

a közigazgatási területet az alábbiak érintik (+), illetve nem érintik (-)

a módosítással érintett területet az alábbiak érintik (+), illetve nem érintik (-)

kiemelt térségi területfelhasználási kategóriák

Közig. terület.

Módosítási terület

települési térség

+

+

sajátos területfelhasználású térség

+

--

erdőgazdálkodási térség

+

--

mezőgazdasági térség

+

+

vízgazdálkodási térség

+

--

térségi övezetek

 

 

ásványi nyersanyagvagyon övezete

+

+

rendszeresen belvízjárta terület övezete

--

--

tanyás területek övezete

--

--

földtani veszélyforrás terület övezete

+

+

Egyedileg meghatározott megyei övezetek:

 

 

innovációs-technológiai fejlesztés támogatott célterületének övezete

--

--

logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete

--

--

turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete

+

+

kertes mezőgazdasági területek övezete

+

+

klímaváltozásnak fokozottan kitett területek övezete

--

--

 

Az övezeti tervlapok alapján megállapítható, hogy Zebegény módosítási területeit az OTrT és a PMTrT alapján is hat térségi övezet érinti.

-         Tájképvédelmi terület övezete (OTrT lehatárolás alapján)

-         Vízminőség védelmi terület övezete (OTrT lehatárolás alapján)

-         Ásványi nyersanyagvagyon övezete (PMTrT lehatárolás alapján)

-         Földtani veszélyforrás területének övezete (PMTrT lehatárolás alapján)

-         Turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete (PMTrT lehatárolás alapján)

-         Kertes mezőgazdasági területek övezete (PMTrT lehatárolás alapján)

 

Tájképvédelmi terület megfelelési igazolás:

 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet  4.§  (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a megye területrendezési tervének megalapozó munkarésze keretébenmeg kell határozni a tájjelleg térségi jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási területére készülőtelepülésrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit,elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit.

(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a hagyományos tájhasználat fennmaradása,

valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében – a településkép védelméről szóló törvény vagy annak

felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – meg kell határozni

a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi szabályait,

b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti településképi

rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi követelményeket.”

 

A településképi rendelet meghatároz településképi szempontból meghatározó területeket, melyre külön előírásokat fogalmaz meg a településkép védelme érdekében.

 

TKR: „18.§

(7) Mk kertes mezőgazdasági övezetben drótfonatos kerítés, illetve élősövény létesíthető.

(8) Külterületen az előző pontokban nem említett és mezőgazdasági övezetbe nem tartozó övezetek határán faoszlopok közé feszített magas nagy lukbőség drótháló kerítés építhető.

21.§

(7) Üdülőterületek, külterületen történő építés

Zebegény teljes területe tájképvédelem alatt áll

a) Erdőterületen bármely épületet nem lehet oly módon elhelyezni, hogy az az adott erdőterületen kívüli rálátási pontról zavaró képi hatást okozzon. Az épület elhelyezés és kialakítás megfelelőségét látványterv előzetes készítésével kell bizonyítani a településkép véleményezési eljárás lefolytatása során.

b) A mezőgazdasági területen kizárólag a hagyományos tömegformálásnak megfelelően kialakított, 25-45 fok közötti hajlásszögű magastetős, vagy zöldtetővel kialakított lapostetős tájba illő épületek, építmények építhetők. Megvalósításuk az alábbi főbb tájkép- és látványvédelmi szabályok betartása mellett lehetséges.

c) A mezőgazdasági területen elhelyezhető épület

c.a) egyszerű, arányos tömegformálással, az épülettömeg túlzott tagolásának kerülésével, létesíthető. Ennek érdekében magassági értelemben egy épületen legfeljebb két párkánymagassági és két gerincmagassági érték alkalmazható,

c.b) szintszáma szerint: elsősorban földszintes (F), amennyiben az épületmagasság megengedi földszint + tetőteres (F+T) lehet; a pinceszint az övezeti előírások szerint méretezhető,

c.d) visszafogott homlokzatképzéssel és homlokzati színezéssel alakítható ki (az alkalmazható színrendszert az 5. melléklet tartalmazza).

c.e) tetőfedésének anyagaként a vörös színű vagy antracit színű égetett agyagcseréptől, vagy a pikkelyszerű, téglavörös, vörösesbarna vagy antracit színű síkpala fedéstől eltérő színű és anyagú fedés, vagy üvegfedéstől eltérő anyagú fedés nem alkalmazható. Az épületeken műanyag, eternit és bitumenes hullámlemezek, bitumenes zsindelyfedés, bitumenes síklemez, fémlemez nem használhatók.

c.f) A mezőgazdasági területeken konténerek, járműfelépítmények, mobilházak nem helyezhetők el.

c.g) A mezőgazdasági területek között a szélerózió elleni védelem és a helyi klíma javítása céljából mezővédő erdősávok, fasorok telepítendők. Az utak melletti fasorok, cserjesávok folyamatos ápolásáról, szükség szerinti pótlásukról gondoskodni kell. Az új épületek, tanyák körül takaró fásítást kell létesíteni.

c.h) A mezőgazdasági területek bármely övezetében tervezett épület, valamint a terepszinttől mért 6 m-es szerkezeti magasságot meghaladó műtárgy (pl. szélerő hasznosító mű, silótorony, hengeres terménytároló tartály, stb.) létesítése látványterv előzetes készítéséhez és településkép véleményezési eljárás lefolytatásához kötött, amennyiben a mezőgazdasági övezet kiemelt tájképvédelmi vagy természetvédelmi területet érint.

c.i) Az övezetben az épületek és terepfelszínből 1,5 m-nél magasabban kiemelkedő építmények és kerítések csak látványvédelmi szempontból megfelelő takarófásítás vagy sövény egyidejű telepítésével építhetők.”

 

Országos vízminőség-védelmi terület igazolás:

9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet: „5.§ (2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani. ”Az országos vízminőségvédelmi területet 1 és 3 fejlesztési terület érintik. A módosítási területek kijelölése nem ellentétes az országos vízminőség-védelmi terület övezetére vonatkozó előírásokkal. A terv vízminőség védelmi szempontból megfelel.

 

Ásványi nyersanyagvagyon övezeteigazolás:

Az érintettség a tervezett fejlesztési terület kialakítását nem gátolja.

 

A földtani veszélyforrás terület övezete igazolás:

9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet: „11 § *  (1) A földtani veszélyforrás terület övezetében a földtani veszélyforrással érintett terület kiterjedését a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. (2) Az (1) bekezdés szerinti területen új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a bányafelügyelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében hozzájárul.” A térségi övezet közig. határosan került meghatározásra, a közig terület tervezéssel érintett részén földtani veszélyeztetettség a tervezési területeken nem ismert. A tervezett módosításokbeépítésre szánt területen belül valósulnak meg. A földtani veszélyforrás övezetre vonatkozó törvényi előírásokkal nem ütközik. A terv földtani szempontból megfelel.

 

PMTrT: Turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezeteigazolás:

11.§ „A turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezetével érintett települések településfejlesztési koncepciója, integrált településfejlesztési stratégiája és településrendezési eszközei készítése, felülvizsgálata, valamint módosítása során a turisztikai fejlesztések (a párhuzamos fejlesztések elkerülése érdekében) a térségi szempontok figyelembevételével, a koordinált tervezés keretében, valamint a folytonosságot biztosító nyomvonalak megteremtésével valósítható meg.”

Az érintettség a tervezett fejlesztési terület kialakítását nem gátolja.

 

PMTrT: Kertes mezőgazdasági területek övezeteigazolás:

12. § (1) A kertes mezőgazdasági területek övezetébe sorolt terület beépítésre szánt lakó-, üdülő-, vagy vegyes területté minősíthető az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:

a) az érintett terület a település belterületével, vagy beépítésre szánt területével határos,

b) a tervezett funkcióhoz tartozó, jogszabályban szabályozott és a helyi sajátosságoknak is megfelelő telekstruktúra, telekméret és telekgeometria kialakítása biztosítható, vagy erre vonatkozóan a települési önkormányzat a településrendezési szerződéseket az érintett tulajdonosokkal megkötötte,

c) a tervezett funkció működéséhez szükséges – a megközelítést és a közművek elhelyezését egyaránt lehetővé tevő – közterületek biztosítottak, vagy erre vonatkozóan a települési önkormányzat a településrendezési szerződéseket az érintett tulajdonosokkal megkötötte, és

d) a közművek kiépítettek vagy kiépítésük lehetősége és feltételei biztosítottak, és erre vonatkozóan a települési önkormányzat a településrendezési szerződéseket az érintett tulajdonosokkal megkötötte, vagy döntést hozott a költségek vállalásáról.

Az érintettség a tervezett fejlesztési terület kialakítását nem gátolja, de keretfeltételeket határoz meg az infrastruktúrafejlesztés kialakítása érdekében.

 

Az övezeti tervlapok alapján megállapítható, hogy Zebegény módosítási területeit az OTrT szerint kettő térségi övezetet érint, a PMTrT alapján négy térségi övezetet érint.

A fentiek alapján tehát a módosítási területek övezeti érintettsége a PMTrT 10/2020. (VI.30.)önkormányzati rendelettel, illetve Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX törvény előírásaival nem ellentétes .

 

A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK EGYENLEGE

 

A Biológiai Aktivitásérték (BAé) változása és egyenlegének fenntartása

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés b) pontja értelmében az újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet. A területek biológiai aktivitásérték számításának módjáról a 9/2007.(IV.3.) ÖTM rendelet rendelkezik.

A tervmódosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, ezért a fenti törvényi előírás szerint jelen esetben a biológiai aktivitásérték számítás és egyenlegigazolás nem szükséges.

 

52/2020.(X.08.) Kt. határozat 2. melléklete

 

A TSZT jelű településszerkezeti tervlap egységes szerkezetben

 


 

51/2020.(VIII.12.) Kt. határozat

 

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zebegény településközpont turisztikai célú fejlesztése”” című projekt projektmenedzseri feladatainak ellátására beszerzési eljárást írt ki közbeszerzési szakértő bevonásával.

A képviselő-testület a projektmenedzseri feladatok ellátásra a következő cégek behívásáról döntött:

- Europa Universitas Kft., Érd,

- Zsédkomplex Kft., Budapest,

- Ré-Office Bt., szintén Budapest.

 

A beszerzési eljárás eredményes volt. A meghívásra 2 db ajánlat érkezett be

- Europa Universitas Kft., Érd,

- Ré-Office Bt., szintén Budapest., melyek érvényesek voltak.

 

A képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslatával egyetértve az összességében legkedvezőbb Európa Universitas Kft. (2030 Érd, Avar u. 20.) bruttó 14.732.000 Ft ajánlatát fogadja el.

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére és a támogatás lehívására.

 

Felelős: közbeszerzési szakértő, polgármester

Határidő: azonnal

 

 

50/2020.(VIII.12.) Kt. határozat

 

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zebegény településközpont turisztikai célú fejlesztése”” című projekt beszerzési feladatainak ellátására beszerzési eljárást írt ki.

A képviselő-testület a beszerzési feladatok ellátásra a következő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadókat hívta meg:

- Coaching Minds Official Bt., Budapest, 

- Dr. Egresi Márton egyéni vállalkozó, Budapest,

- Complexpert Informatikai és Tanácsadó Kft.,

- Dr. Kovács Kinga Julia.

 

A beszerzési eljárás eredményes volt. A meghívásra 3 db ajánlat érkezett be

- Dr. Egresi Márton egyéni vállalkozó, Budapest,

- Complexpert Informatikai és Tanácsadó Kft., melyek érvényesek voltak és

- Coaching Minds Official Bt. ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja, mert nem felelt meg az ajánlattételi felhívásban meghatározott műszaki alkalmassági minimumfeltételnek.

 

A képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslatával egyetértve az összességében legkedvezőbb Complexpert Informatikai és tanácsadó Kft. (2040 Budaörs, Aradi u. 17.) bruttó 8.128.000 Ft ajánlatát fogadja el.

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére és a támogatás lehívására.

     Felelős: polgármester

     Határidő: azonnal

 

 

 

49/2020.(VII.29.) Kt. határozat

 

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zebegény településközpont turisztikai célú fejlesztése” című projekt beszerzési feladatainak ellátására beszerzési eljárást írt ki.

A képviselő-testület a beszerzési feladatok ellátásra a következő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók behívásáról döntött:

- Coaching Minds Official Bt., Budapest, 

- Dr. Egresi Márton egyéni vállalkozó, Budapest,

- Complexpert Informáatikai és Tanácsadó Kft.,

- Dr. Kovács Kinga Julia.

 

A testület kéri bírálati szempontként feltüntetni, hogy a nyertes az összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő.

 

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: folyamatos

 

 

 

48/2020.(VII.29.) Kt. határozat

 

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zebegény településközpont turisztikai célú fejlesztése”” című projekt projektmenedzseri feladatainak ellátására beszerzési eljárást írt ki közbeszerzési szakértő bevonásával.

A képviselő-testület a következő cégek behívásáról döntött:

- Europa Universitas Kft., Érd,

- Zsédkomplex Kft., Budapest,

- Ré-Office Bt., szintén Budapest.

 

A testület kéri, az ajánlat mellé referencia csatolását, valamint a bírálati szempontként a nyertes az összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő.

 

Felelős: közbeszerzési szakértő, polgármester

Határidő: folyamatos

 

 

47/2020.(VII.15.) Kt. határozat

 

 

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zebegény településközpont turisztikai célú fejlesztése”” című projekt projektmenedzseri feladatainak ellátására beszerzési/közbeszerzési eljárást ír ki közbeszerzési szakértő bevonásával. hozzájárul külső szakember megbízásához.

A szakemberek behívására 2020.07.16-áig további javaslatokat tesz. Felhatalmazza a jegyzőt az eljárás lefolytatására.

Felelős: jegyző, polgármester

Határidő: folyamatos

 

 

46/2020.(VII.15.) Kt. határozat

 

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester tájékoztatását a futó turisztikai pályázatokról megismerte és elfogadja.

 

 

45/2020.(VII.15.) Kt. határozat

 

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete a Seebegin Hagyománymentő Egyesület kérelmét megismerte és a nemzetiségi kiállítás helyszínéül az Hivatal tetőterét jelöli meg az egyesülettel egyetértve. A kialakítással és üzemeltetéssel kapcsolatos valamennyi költség és kötelezettség az egyesületet terheli.

A további részletek kidolgozására felkéri az egyesületet és a polgármestert.

            Felelős: polgármester

            Határidő: folyamatos

 

 

 

44/2020.(VII.15.) Kt. határozat

 

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét megismerte és részben támogatja a következők szerint:

- A mesterségek fája elhelyezésére javasolja a hivatal előtti parkot. A skatulya elhelyezéséről pillanatnyilag nem dönt, aktualitás esetén a Duna part valamelyik szakaszát javasolja.

- Az utcatáblák és helységnév táblák kihelyezésével egyetért.

- A volt Eszem-Iszom önkormányzati ingatlan területének hasznosításáról a Duna-part koncepció kidolgozását követően dönt.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. július 31.

 

 

 

43/2020.(VI.24.) Kt. határozat

 

Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testülete 89/2 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú, 688 m2 területű ingatlanra kiírt pályázatot indokolási kötelezettség nélkül eredménytelennek nyilvánítja.

 

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

 

 

 

42/2020.(VI.24.) Kt. határozat

 

Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 0145/9 helyrajzi számú, 906 m2 területű, szántó művelési ágú ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

Az ingatlant 2.201.580 Ft-os áron értékesíti Balázs Gábor ajánlattevőnek. A testület döntött a részletfizetés kérdésében és a részletfizetést a vevő kérésének megfelelő időpontban és összegekben engedélyezi.

 

Felhatalmazza a polgármester az adásvételi szerződés megkötésére és az ügyben teljes jogkörrel eljárjon..

 

Felelős: polgármester        

Határidő: folyamatos

 

 

 

 

41/2020.(VI.24.) Kt. határozat

 

Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testülete pályázat benyújtásáról döntött a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont szerinti önkormányzati feladatellátás szolgáló fejlesztések támogatásán belül belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra.

 

A felújításra kerülő út:

Kossuth utca 493/1 helyrajzi szám, 160 f. méter x átlag 6,5 méter (1100 m2)

 

Igényel támogatás összege:  bruttó 17.709.413,- Ft

Önrész:                                   bruttó   3.125.191,- Ft

Mindösszesen:                       bruttó 20.834.604,- Ft

 

A képviselő-testület a bruttó 3.125.191,- Ft-os önrészt a 2020. évi költségvetés saját bevételéből biztosítja.

 

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. július 10.

 

 

 

 

 

40/2020.(VI.24.) Kt. határozat

 

Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Börzsöny Természetbarát és Hegymászó Egyesület (2627 Zebegény, Börzsöny u. 22.) kérelmét megismerte melyben kérte a túravonat táblákra Zebegény település címerének elhelyezését.

 

A képviselő-testület a címerhasználathoz hozzájárul és engedélyét a 7 db táblán történő elhelyezését megadja.

 

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. július 31.

 

 

39/2020.(VI.24.) Kt. határozat

 

Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testülete Bachor Máté nagymarosi lakos kérelmét, melyben kérte az önkormányzat tulajdonában lévő zebegényi, belterületi, 120 helyrajzi számú ingatlan megvásárlását megismerte.

 

A fenti ingatlan része a Duna partnak, melyre egy koncepció készítése van folyamatban. A koncepciót érintő területről annak elkészítéséig és megismeréséig a képviselő-testület döntést nem hoz, ezért az ingatlan nem kívánja eladni.

 

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. július 31.

 

 

 

38/2020.(VI.24.) Kt. határozat

 

Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testülete Gózon Francisco zebegényi lakos kérelmét, melyben kérte az ingatlana előtt lévő Almásközből 130 m2 megvásárlását megismerte.

Az önkormányzat tulajdonában lévő, zebegényi, belterületi, 2655/2 helyrajzi számú ingatlan útként van nyilvántartva, mely forgalomképtelen. A kérelmező által kért ingatlanrész eladása megszűntetné a 2655/4 helyrajzi számú ingatlan közterület csatlakozását ezért az ingatlanrészt nem kívánja eladni.

 

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. július 31 

 

37/2020.(VI.24.) Kt. határozat

 

Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testülete Wetzl Péter és Blahó Csaba zebegényi lakosok mobil kerékpár kölcsönző elhelyezési kérelmét megismerte és az alábbi döntést hozta:

 

Mobilkerékpár kölcsönző helye:        Zebegény, 772 helyrajzi számú önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan. Az ingatlanon történő elhelyezése a volt „Mackó ház” területén történhet az Árpád u. járdával párhuzamosan.

Elhelyezésének időtartama:  2020. július 1. – 2020. október 31.

Fizetendő díj:  30.000,- Ft/hó.

 

Felelős: polgármester

Határidő: határozat szerint, folyamatos

 

 

36/2020.(VI.24.) Kt. határozat

 

Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testülete Bódis Ábel és a Speleo Myotis Egyesület kérelmét megismerte és úgy döntött, hogy további egyeztetés érdekében a napirendi pontot a következő ülésre elnapolja.

 

Felelős: polgármester

Határidő: következő kt. ülés

 

 

 

35/2020.(VI.24.) Kt. határozat

 

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zebegény Község Önkormányzat 2019. évi helyi gyermekvédelmi feladatairól szóló átfogó értékelést megismerte és elfogadja.

Felelős: igazgatási ügyintéző, polgármester

Határidő: 2020.07. 18.

 

 

 

34/2020.(VI.24.) Kt. határozat

 

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szob Járási Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai beszámolóját a 2019. évi munkájáról Zebegény településen megismerte és változtatás nélkül elfogadja.

Felelős: igazgatási ügyintéző, polgármester

Határidő: 2020.07. 18.

 

 

 

 33/2020.(VI.24.) Kt. határozat

 

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vác Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság beszámolóját a Parancsnokság 2019.évi működéséről megismerte és változtatás nélkül elfogadja.

 

 

32/2020.(VI.24.) Kt. határozat

 

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évről szóló belső ellenőrzési beszámolót 109/2018.(XI.28.) Kt. határozatával elfogadott 2018. évi költségvetés tervezése és végrehajtásának ellenőrzése tárgyában megismerte és változtatás nélkül elfogadja.

 

Felelős: jegyző, polgármester

Határidő: 2020. július 30.

 

 

 

 

 

31/2020.(VI.24.) Kt. határozat

 

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Zebegény Község Önkormányzatának 2020-2025. évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját megismerte és változtatás nélkül elfogadja.

Felelős: Kucsera Annamária

Határidő: 2020.07.24.

 

 

 

 

30/2020.(VI.24.) Kt. határozat

 

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a gazdasági program készítésének kötelezettségére vonatkozó tájékoztatást tudomásul vette. A gazdasági program előkészítésére a következők szerint kéri fel az alább megjelölt képviselőket és szakértőket.

 

 

          TERÜLET MEGNEVEZÉSE

KIDOGLOZÁSÉRT FELELÖK

Kommunikáció

Krebsz Gábor, Kórusz Márta, Polgár Balázs, Polgár László

Településüzemeltetés

Krebsz Gábor, Varagya Péter, Polgár László Katona Zoltán, Nagy Szilárd, Blahó Csaba, Kórusz Márta

Közszolgáltatások, oktatás, nevelés

Szűcs Zoltán, Molnár Kata, Katona Zoli

Településfejlesztés

Csóka Árpád, Buzgó Csanád, Blahó Csaba, Kórusz Márta, Polgár László, Sólyom Barbara

Természet és környezetvédelem

Krebsz Gábor, Csóka Árpád, Molnár Kata, Sólyom Barbara, Nagy Szilárd, Katona Zoltán, Lugossi Bea,

Idegenforgalom- Turizmus

Krebsz Gábor, Blahó Csaba, Kórusz Márta, Polgár Balázs,

Kultúra, sport, hagyományőrzés

Szűcs Zoltán, Kórusz Márta, Polgár Balázs, Varagya Péter, Katona Zoltán, Nagy Szilárd

Ingatlangazdálkodás

Csóka Árpád, Buzgó Csanád, Kórusz Márta,

közlekedésbiztonság, parkolás, behajtás

Krebsz Gábor, Varagya Péter, Buzgó Csanád, Blahó Csaba, Sólyom Barbara, Polgár László, Katona Zoltán

Szociális ellátás, egészségügy

Molnár Kata, Walcz Dorottya, Karitasz

 

 

 

A külső szakértők behívása a felelős feladata.

A felkért szakértők a kidolgozás során kötelesek figyelembe venni a jelenlegi kötelezettségeket, az önkormányzat hosszú távú fejlesztési terveit. Együttműködésük javasolt a polgármesterrel illetve az általa megjelölt szakemberekkel.

 

Felelős: szöveg szerint

Határidő: 2020. július 24.

 

 

 

29/2020.(VI.24.) Kt. határozat

 

Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadását

 

92.771 e Ft bevétellel,

89.167 e Ft kiadással

  3.604 e Ft bevételi-kiadási különbözettel változtatás nélkül elfogadja.

 

A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadása a Márianosztra Község Önkormányzatának 2019. évi zárszámadásába épül be.

 

Felelős: Márianosztra polgármestere

Határidő: 2020. július 15.

 

 

 

28/2020.(VI.24.) Kt. határozat

 

Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítását

 

93.152 e Ft kiadási főösszeggel,

93.152 e Ft bevételi főösszeggel fogadja el.

 

A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása a Márianosztra Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének módosításába épül be.

 

Felelős: Márianosztra polgármestere

Határidő: 2020. július 15.

 

 

 

27/2020.(III.25.) Kt. határozat

 

Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testülete nem ért egyet és nem támogatja a Szőnyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola keretén belül az iskolában folyó alapfokú művészeti oktatás telephelyként történő átszervezését.

Zebegény országosan közismert művész település ezért az iskolában történő oktatása nem történhet telephelyként. 

Az alapfokú művészeti oktatás megőrzése fontos feladata az önkormányzatnak.

 

Zebegény Község Önkormányzata felkéri a Váci Tankerületi Központ Igazgatóját, hogy az átszervezésre vonatkozó javaslatot fontolja meg és kéri az önkormányzat véleménynek figyelembe vételét.

 

Felelős: polgármester    

Határidő: azonnal

 

 

 

26/2020.(III.25.) Kt. határozat

 

Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde intézmény nyári szünet idejére tett módosító javaslatot – 2020. április 01 – 2020. április 30. – megismerte és jóváhagyja. Község Önkormányzat 2020. évies belső ellenőrzési tervét megismerte és változtatás nélkül jóváhagyja.

 

Felelős: polgármester, intézményvezető     

Határidő: fentiek szerint

 

 


25/2020.(III.4.) Kt. határozat

 

Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testület örömmel fogadja a helyi védelem alatt álló épület megújítására irányuló elképzeléseket, a 20 %-os beépíthetőséget a főépítész egyetértésével elfogadja, ugyanakkor az épület védelme érdekében az épületmagasság változtatását nem tudja támogatni (jelenleg 3,5 m).

A fejlesztés kizárólag a pavilon feletti/mögötti területen végezhető úgy, hogy a pavilon sziluettje eltakarja azt. Ezért a képviselő-testület kiköti, hogy a tervezett építmények padlószintje meg kell egyezzen, a pavilon jelenlegi földszinti padlószintjével.

A képviselő-testület a főépítésszel és szakértőinkkel történő további szakmai egyeztetésekre kéri fel az Alapítványt. A HÉSZ módosításhoz továbbra is igényli a telepítési tanulmányterv bemutatását és ismertetését.

 

Felelős: polgármester, főépítész      

Határidő: azonnal

 

 

 

 

24/2020.(III.4.) Kt. határozat

 

Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testület úgy döntött, hogy a településrendezési tervi módosítás 0151/175 és 0151/176 hrsz.–ú kertes mezőgazdasági terület övezeti paraméterek módosítása, a 281 hrsz. terület Vt településközpont vegyes területbe sorolása és a 2836, 2837, 2838 hrsz. területen üdülő övezetből (Üh-2) kertvárosias lakó (Lke-5) övezetbe sorolása történik.

 

1. Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a-0151/175, 0151/176, és 281 hrsz. területre vonatkozóan - a településszerkezeti és szabályozási terv módosítására vonatkozó eljárás megindítására és a partnerségi egyeztetés lefolytatására oly módon, hogy a fejlesztési terület a hatályos HÉSZ 0151/175 és 0151/176 hrsz.–ú területre vonatkozó Mk-2-1 övezet kertes mezőgazdasági terület építési paraméterei módosulnak és új Mk övezet alkalmazásával, a 2836, 2837, 2838 hrsz. területen üdülő övezetből (Üh-2) kertvárosias lakó (Lke-5) övezetbe sorolása,  továbbá a 281 hrsz-ú terület területfelhasználási és övezetváltása Lke-1-ről Vt-1 be megtörténik.

 

2. Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 32.§ (6) bekezdés c) pontja szerint a 0151/175,0151/176, és 281 hrsz. területét, továbbá a 2836, 2837, 2838 hrsz. kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.


3. Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII törvény 43. § (5) bekezdése, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 1. § (2)-(3) bekezdései alapján, a tárgyalásos eljárás keretében készülő Zebegény Község településrendezési eszközök részleges módosítása során a kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálat készítésétől eltekint.
 

4. Zebegény Község Önkormányzata a hatályos jogszabályi környezet áttanulmányozása után a Településrendezési tervi eszköz módosításának eljárási formájaként a tárgyalásos eljárást választja. A tárgyalásos eljárás lefolytatására a 314/2012. (XI. 8) kormányrendelet 42.§-a az irányadó.

5. Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiemelt fejlesztési területekre vonatkozó 2 oldalú tervezési szerződést kösse meg.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

 

 

 

23/2020.(III.4.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közvilágítás korszerűsítése mellett döntött.

A közvilágítás korszerűsítésére bekért árajánlatokat megismerte és a Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt. ajánlatát, mint az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó, fogadja el, azzal a feltétellel, hogy a jelenlegi fényerőnél nem lehet kevesebb a fényerő.

Felkéri a polgármestert, hogy a szerődés-tervezetet készíttesse el és terjessze jóváhagyásra a képviselő-testület elé. 

 

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

 

 

 

22/2020.(III.4.) Kt. határozat

 

Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester 2020. évi szabadságütemezését megismerte és jóváhagyja.

 

Felkéri a jegyzőt a szabadság nyilvántartás vezetésére.

 

Felelős: jegyző

Határidő: folyamatos

 

 

21/2020.(III.4.) Kt. határozat

 

Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Zebegény Község Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervét megismerte és változtatás nélkül jóváhagyja.

 

20/2020.(II.26.) Kt. határozat

Zebegény község Önkormányzat képviselő-testülete a ’Magyar Falvak” program keretében a Malom út felújítására elnyert pályázat beszerzési eljárását eredményesnek nyilvánítja.

A kivitelezési munkálataival a nyertes ajánlattevőt az Út-Finis Közlekedés és Közműépítő Kft-t (2626 Nagymaros Csokonai út 5) bízza meg bruttó 28.951.555 Ft vállalási áron.

Felkéri a polgármestert a szerződéskötésre.

 

   Felelős: polgármester 

   Határidő: folyamatos

 

19/2020.(II.26.) Kt. határozat

Zebegény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete mint a képező Zebegény Malom utcai futballpálya önkormányzati ingatlan tulajdonosa hozzájárulását adja, hogy a Zebegény Garvittax SE Zebegény Malom utcai futballpálya területére pályázatot nyújtson be az alábbiak szerint:

Egyúttal hozzájárul, hogy a pályázat által biztosított fejlesztéseket az SE elvégezheti az önkormányzati ingatlanon. A fejlesztéseket továbbra is egyeztetni szükséges a tulajdonossal.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

 

 

18/2020.(II.26.) Kt. határozat

Zebegény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zebegény Garvittax SE kérelmét megismerte és az Egyesülettel 2020. július 1.-től 2030. június 30.-ig terjedő időszakra 10 évre szóló határozott idejű szerződést köt az önkormányzat tulajdonát képező Zebegény Malom utcai futballpálya és tartozékai használatára.

 

A benyújtott  szerződéstervezetet az alábbi módosításokkal elfogadja:

 • 3.pontban 15 nappal előbb értesít az önkormányzat
 • ugyanitt az ingatlanon található játszótér használatát nem korlátozza az egyesület, a meccsek és edzések idején saját felelősségre használhatóak a játszóeszközök és a kézilabda pálya
 • 7.pontban mobil létesítmények kihelyezését is előre egyezteti az önkormányzattal
 • 10.pontban módosul a szöveg az önkormányzat kérheti be a játékosok listáját
 • 15.pont a labdarúgó pályát és a hozzá tartozó létesítményeket bocsátja korlátlan használatra
 • ugyanitt a felmondás további lehetőségeit a jegyző rögzítse, jogutódlással történő megszűnés esetén is legyen felbontható a szerződés

 

Felhatalmazza a polgármestert fenti módosítások átvezetése mellett a sportlétesítmény használati szerződés aláírására.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

 

 

17/2020.(II.26.) Kt. határozat

Zebegény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szőnyi István Emlékmúzeum 2020. évi nyitva tartását és jegyárait az alábbiak szerint állapítja meg:

 

Nyári nyitva tartás március 1- október 31.

Kedd-Vasárnap 10:00-18:00

Téli nyitva tartás november 1- február 28.

Péntek -Vasárnap 10:00- 16:00

 

Időpont

 

 

Megjegyzés

2020. február 28.

Múzeum nyitás

 

Függ a kivitelezési munkák befejezésétől

2020. március 15.

Nemzeti ünnep

nyitva

ingyenes nap

2020. április 13.

Húsvét hétfő

zárva

 

2020. május 1

Munka ünnepe

nyitva

 

2020. június 1.

Pünkösd hétfő

zárva

 

2020. augusztus 20.

Államalapítás ünnepe

nyitva

ingyenes nap

2020. október 23.

56-os forradalom ünnepe

nyitva

ingyenes nap

2020. november 1.

Mindenszentek napja

zárva

 

2020. december 24-től 2021. január 1-ig

 

zárva

 

 

Jegyár 2020. Szőnyi Múzeum

(tartalmazza a belépőt és a szabad fotózás lehetőségét)

 

Felnőtt 1200 Ft

Filmvetítéssel együtt a belépő 1500 Ft

 

Gyerek 10 év alatt ingyenes

 

Diák, nyugdíjas 600 Ft

Zebegényi lakosok (lakcímkártya felmutatásával!)  ingyenes

Családi jegy : 20 % engedmény a lista szerinti árból de minimum 2 felnőtt jegy ára

Múzeumpedagógia 60 perces 600 Ft/fő

Múzeumpedagógia 90 perces 900 Ft/fő

 

Magyar tárlatvezetés                                      Német, angol tárlatvezetés

5 főig  belépő + 1000 Ft                                   10 fő alatt belépő + 2500 Ft

10 főig belépő +2000 Ft                                   10-20 főig belépő + 3500 Ft

20 főig belépő +3000 Ft

 

Séta Szőnyi nyomában               Filmvetítés                  Archív fotók

Belépő+1000 Ft/fő                       1.000 Ft/fő                 Belépő +500 Ft

 

Felelős: muzeológus

Határidő: folyamatos


16/2020.(II.12.) Kt. határozat

Zebegény község Önkormányzat képviselő-testülete a 401834 ebr számon benyújtott és elnyert „Vis major esemény, sziklaomlás helyreállítása” című pályázatra kiírt, kivitelezési munkálatainak műszaki ellenőr kiválasztásának beszerzési eljárását eredményesnek és érvényesnek nyilvánítja. 

A Bíráló Bizottság véleményével egyetértve az összességében legjobb ajánlattevő pályázat kivitelezési munkálatainak műszaki ellenőrzésével a  Szőke és Társa Kft-t (2084 Pilisszentiván Klapka u.1/B.ép) bízza meg bruttó 1.270.000,- Ft vállalási áron.

Felkéri a polgármestert a szerződéskötésre.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

 


15/2020.(II.12.) Kt. határozat

Zebegény község Önkormányzat képviselő-testülete a 401834 ebr számon benyújtott és elnyert „Vis major esemény, sziklaomlás helyreállítása” című pályázatra kiírt, kivitelező kiválasztásának beszerzési eljárását eredményesnek és érvényesnek nyilvánítja. 

A Bíráló Bizottság véleményével egyetértve a kivitelezési munkálataival az összességében a legjobb nyertes ajánlattevőt GEOSZOLG Kft-t (2085 Pilisvörösvár Szent Imre u.27.) bízza meg 25.187.870 Ft + áfa vállalási áron.

Felkéri a polgármestert a szerződéskötésre.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

 


14/2020.(II.12.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Zebegény Német Nemzetiségi Önkormányzattal 2018. január 31. napjával kötött Együttműködési megállapodást áttekintette, felülvizsgálta, módosítását nem tartja indokoltnak, ezért hatályába fenntartja

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

 


13/2020.(II.12.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról a beérkezett egy ajánlatot elfogadja és Schwéger Szolgáltató Betéti Társaság szolgáltatóval történő szerződés kötésre felhatalmazza a polgármestert.

A közszolgáltatási díjat   3.937 Ft+ Áfa Ft/m3 összegben határozza meg.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

 

12/2020.(II.6.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal Megállapodásának módosítására tett javaslatot megismerte és további módosítási javaslatok bekérése miatt elnapolja.

Felkéri a közös önkormányzati hivatalt működtető önkormányzatokat, hogy a képviselő-testületek tárgyalják át a Megállapodást és 2020. március 31. napjáig a javasolt módosításokat küldjék meg a jegyzőnek.

Felkéri a jegyzőt, hogy a megküldött javaslatoknak megfelelően, a zárszámadás tárgyalásakor a Megállapodás tervezetet terjessze a közös képviselő-testületi ülés elé. 

Felelős: képviselő-testületek, polgármester, jegyző
Határidő: a határozat szerint

 

 

11/2020.(II.6.) Kt. határoza

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének

kiadási főösszegét: 84.874.588 Ft-tal

bevételi főösszegét: 84.874.588 Ft-tal

fogadja el.

A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése a Márianosztra Község Önkormányzatának költségvetésében épül be.

Felelős: székhely polgármestere, jegyző
Határidő: 2020. március 15.

 


10/2020.(I.29.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendőrségről szóló 1994.évi XXXIV. törvény 8.§ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Kissné Varga Tünde r. alezredes asszonynak a Szobi Rendőrőrs őrsparancsnoki beosztásba történő kinevezésével egyetért.

Az önkormányzatok vezetőivel kiváló együttműködést, munkájához sok sikert, jó egészséget kívánunk!

Felelős: Hutter Jánosné polgármester 
Határidő: azonnal


9/2020.(I.29.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testülete Zebegény közvilágításának korszerűsítéséről döntött.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást a legkedvezőbb ajánlatot tevő céggel megkösse. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2020. január 31.

 


8/2020.(I.29.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mészkő Kft. átjárási kérelmét megismerte, de a döntéshez szükséges információk hiányában elnapolja és a kérelmezőket személyes egyeztetésre kéri fel.

Felelős: polgármestere
Határidő: folyamatos

 


7/2020.(I.29.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 2020.évi karbantartási és felújítási tervet megismerte és (az elhangzott kiegészítésekkel) elfogadja, és megvalósítását támogatja.

Felújítási és karbantartási feladatok, valamint közmunka programok keretén belüli munkák
(2020.március 01-től folyamatos)

 

Feladat

Dátum

Falu tavaszi és őszi nagy takarítása 

április/szeptember

Malom híd felújítás

április/május

Padok, korlátok festése karbantartása 

február/március

Vízelvezető árkok tisztítása

folyamatos

Parkok, zöldterületek kezelése, virágosítás

folyamatos

Szőnyi Múzeum és tábor területének karbantartása, kerítés építés

márciustól folyamatos

Temető bekerítése

május

Temető zöldterületének kezelése, parcellák közötti utak és növényzet karbantartása

folyamatos

Belterület kátyúzása

igény szerint 

Kerékpárút teljes belterületi szakaszának folyamatos tisztántartása, karbantartása

áprilistól októberig

Közlekedési jelzőtáblák folyamatos cseréje

folyamatos

Közlekedést akadályozó benőtt növényzet megritkítása

szükség szerint

Mélyút és környéke kétoldali növényzet nyírás

szükség szerint

Hulladékgyűjtők kihelyezése

szükség szerint

Hivatal tetőtér irattár kialakítás

április/május

Kilátó karbantartása

folyamatos

Közlekedési táblák cseréje

szükség szerint


Felelős: polgármestere
Határidő: folyamatos

 


6/2020.(I.29.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zebegényi Alkotótábor terület és felépítmény bérleti díjait 2020.évre az alábbiak szerint állapítja meg:

fedett szín és színházterem:   13.500 Ft/nap/épület 
4 nap egybefüggő bérlet esetén 10.400 Ft/nap/épület
nem önkormányzati szervezés esetén
külső 
igénybevevő részére: 20.700 Ft/nap/épület     

fedett szín és tűzrakóhely együttesen   10.400 Ft/alkalom    

külsős csoportoknak tűzrakóhely főzés, 
sütögetés esetén néhány óra időtartamra: 10.000 Ft/alkalom     

(céges rendezvények, csapatépítő programok esetén létszámtól függően egyedi elbírálással lehet magasabb az összeg)

gázégő + bogrács:   3.000 Ft/alkalom

csak bogrács:     1.500 Ft/alkalom

esküvőre: színházterem, fészer   52.000 Ft/nap       
(de igény esetén a tűzrakóhely is benne van az összegben)    

Szállás:                                                                            

 • szállás ágynemű nélkül   2.000 Ft/fő/éj 

 • tanári lakás (6 fő) ágyneművel   21.800 Ft/éj   
       ágynemű nélkül  (6 fő)    15.600 Ft/éj   

(20 fő diák/csoport részvétel esetén 1 kísérő tanár szállásdíja ingyenes)

Tábor díjak:

 • festő és grafika táborok: tandíj:    31.000 Ft/fő/hét (5 nap)  
                                                       56.900 Ft/fő/hét (10 nap)   

 • kerámia tábor: tandíj:      46.600 Ft/fő/hét (5 nap) 

 • napközis agyagos tábor gyerekeknek

  (bejárós: 8-14 éveseknek):  tandíj: 16.600  Ft (5 nap)      

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

 


5/2020.(I.29.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha munkatervét és a működéséről szóló intézményvezetői beszámolót megismerte változtatás nélkül elfogadja.

Felelős: intézményvezető
Határidő: folyamatos

 


4/2020.(I.29.) Kt. határozat

Zebegény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha intézmény nyári szünet idejére tett intézményvezetői javaslatot - 2020. július 20. – 2020. augusztus 14. - megismerte, és jóváhagyja.

Felelős: jegyző
Határidő: szöveg szerint

 


3/2020.(I.29.) Kt. határozat

Zebegény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha intézménybe történő beiratkozás időpontjait az intézményvezető javaslata szerint alábbiak szerint határozza meg: 

2020. április 29. szerda                             8:00 - 17:00 óráig
2017. április 30. csütörtök                        8:00 - 17:00 óráig

A fenti beiratkozási időpontokat követően a zebegényi gyermekek esetében a 2020/2021-es nevelési évre az év közben esetlegesen megüresedő helyekre van lehetőség beíratásra. 

A jogszabályban meghatározott korú zebegényi gyermekeket a 2020/2021. évre a szülő/törvényes képviselő személyesen írathatja be az óvoda 2627 Zebegény Millennium 1. szám alatti óvodai székhelyen. 

Az óvoda felvételi körzetét Zebegény község teljes területében határozza meg.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről értesítse az óvodát, és gondoskodjon a beiratkozás helyben szokásos módon történő kihirdetéséről.

Felelős: jegyző
Határidő: szöveg szerint

 


2/2020.(I.29.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetési tervezetet első körben megvitatta. Az elhangzottak és a további költségvetési adatokkal történő kiegészítésre az anyagot a hivatalnak kidolgozásra visszaadja.

Felelős: Hutter Jánosné polgármester 
Határidő: februári ülés

 


1/2020.(I.29.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tájfutó pálya kijelölését támogatja azzal, hogy a tervezett útvonalakat és tájékoztató táblák bemutatását kéri, melyek kihelyezését előzetesen a főépítésszel egyeztetni szükséges. 

Felelős: Hutter Jánosné polgármester
Határidő: folyamatos

 


104./2019.(XI.07.) Kt. határozat

Zebegény község Önkormányzat képviselő-testülete a „Magyar Falu Program” keretében benyújtott és elnyert önkormányzati utak felújítása (Malom utca) című pályázat kivitelezésére közbeszerzési eljárást indít.

A közbeszerzési eljárás lebonyolítására felkéri Berta Ferenc egyéni KATA-s egyéni vállalkozót (2040 Budaörs, Aradi u. 17.) közbeszerzési szaktanácsadót kéri fel. A közbeszerzési eljárás lebonyolításáért bruttó 400.000,- Ft díjazás illeti meg, melyet a képviselő-testület a pályázatból biztosít.   

Felkéri a polgármestert, hogy az eljárást indítsa el Zebegény Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzatban foglaltaknak megfelelően.

Felelős: közbeszerzési szaktanácsadó, polgármester    
Határidő: folyamatos


103./2019.(XI.07.) Kt. határozat

Zebegény község Önkormányzat képviselő-testülete a János-hegy út felújításának műszaki ellenőrzésével Metzler Tamás útépítő műszaki ellenőrt bízza meg, bruttó 125.000 Ft vállalási áron.

Felkéri a polgármestert a szerződéskötésre. 

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos


102./2019.(X.28.) Kt. határozat

Zebegény község Önkormányzat képviselő-testülete az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási tanácsába Krebsz Gábor alpolgármestert akadályoztatása esetén Bedő Ádám műszaki ügyintézőt delegálja. 

Felelős: műszaki ügyintéző
Határidő. folyamatos 


101./2019.(X.28.) Kt. határozat

Zebegény község Önkormányzat képviselő-testülete az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási tanácsába Krebsz Gábor alpolgármestert delegálja. 

Felelős: alpolgármester
Határidő. folyamatos


100./2019.(X.28.) Kt. határozat

Zebegény község Önkormányzat képviselő-testülete dr.Závorszki Károly háziorvos kérelmének helyt ad, és az orvosi eszközbeszerzést 1 db számítógép/laptop vásárlásával támogatja. Az eszköz az önkormányzat tulajdonát képezi.

Felelős: polgármester
Határidő. folyamatos 

 

99./2019.(X.28.) Kt. határozat

Zebegény község Önkormányzat képviselő-testülete dr.Závorszki Károly háziorvos kérelmének helyt ad, és a Zebegény- Márianosztra Egészségéért Alapítvány létrehozásához a „Zebegény” név használatát engedélyezi.

Felelős: polgármester,
Határidő. folyamatos

98./2019.(X.28.) Kt. határozat

Zebegény község Önkormányzat képviselő-testülete a 442621 ebr számon benyújtott és elnyert belterületi utak felújítása című pályázat beszerzési eljárását eredményesnek nyilvánítja. A kivitelezési munkálataival a nyertes ajánlattevő Út-Finis Kft-t. (2626 Nagymaros, Csokonai u 5.) bízza meg bruttó 14.404.340 Ft azaz Tizennégymillió-négyszáznégyezer-háromszáznegyven forint vállalási áron. A vállalási ár és a pályázati összeg valamint önrész különbözetét képező 56.286 Ft-ot 2019.évi költségvetése terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester,
Határidő. folyamatos 

 

97./2019.(X.28.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szőnyi István Emlékmúzeum intézményvezetői feladatainak ellátására határozott időre magasabb vezetői pályázatot ír ki. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat közzétételéről és a pályázati eljárás lebonyolításáról a hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodjon.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő. folyamatos, azonnal

 

96./2019.(X.28.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselőknek tiszteletdíjat, természetbeni juttatást nem állapít meg, rendeletet nem alkot.

 

95./2019.(X.28.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testülete Hutter Jánosné polgármesternek 2019. október 13. napjával megszűnt foglalkoztatási jogviszonya miatt 31 nap szabadság pénzbeli megváltásáról döntött. 

Felkéri a jegyzőt, hogy a kifizetésről gondoskodjon.

Felelős: Bahil Emilné dr. jegyző
Határidő: folyamatos

 

94./2019.(X.28.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Krebsz Gábor  alpolgármesternek az alpolgármesteri tisztséggel összefüggő költségek fedezetére 2019. október 28. napjától, megválasztásának napjától költségtérítést állapít meg, melynek mértéke az alpolgármester tiszteletdíjának 15 %-a, azaz bruttó  26.900 Ft/hó azaz Huszonhatezerkilencszáz forint/hó.

Felkéri a jegyzőt, hogy a költségtérítés kifizetéséről havonta gondoskodjon.

Felelős: Bahil Emilné dr. jegyző
Határidő: folyamatos

 

93./2019.(X.28.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Krebsz Gábor  alpolgármester tiszteletdíját 2019. október 28. napjától, megválasztásának napjától havi bruttó 179.500 Ft-ban - azaz Egyszázhetvenkilencezer-ötszáz forintban – állapítja meg.

Felkéri a jegyzőt, hogy a tiszteletdíj kifizetéséről havonta gondoskodjon.

Felelős: Bahil Emilné dr. jegyző
Határidő: 2019. október 29./folyamatos

 

92./2019.(X.28.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatára titkos szavazással a képviselő-testület megbízatásának időtartamára Krebsz Gábor képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztotta.
 

91./2019.(X.28.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hutter Jánosné polgármesternek a polgármesteri tisztséggel összefüggő költségek fedezetére 2019. október 13. napjától, megválasztásának napjától költségtérítést állapít meg, melynek mértéke polgármester illetményének 15 %-a, azaz bruttó  59.835 Ft/hó.

Felkéri a jegyzőt, hogy a költségtérítés kifizetéséről havonta gondoskodjon.

Felelős: Bahil Emilné dr. jegyző
Határidő: folyamatos

 

90./2019.(X.28.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hutter Jánosné polgármester illetményét 2019. október 13. napjától, megválasztásának napjától havi bruttó 398.900 Ft-ban - azaz Háromszázkilencvennyolcezer-kilencszáz forintban – állapítja meg.

Felkéri a jegyzőt, hogy a kinevezési okmányokról gondoskodjon.

Felelős: Bahil Emilné dr. jegyző
Határidő: 2019.október 29.

 

89./2019.(X.28.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester választás lebonyolítására 3 fős ideiglenes Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 43 §-a alapján.

A bizottság elnöke:Polgár László

   tagjai:  Nagy Szilárd, Katona Zoltán

 

51/2019.(VI.06.) Kt. határozat 

Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testülete Dr. Závorszki Károly háziorvossal köttendő feladat-ellátási szerződést (továbbiakban: szerződés) megismerte és az alábbi változtatással elfogadja:

 • a szerződés 3.11, 3.12 pontja elé kerül a 3.13 pont a helyes értelmezés miatt, ezért meg kell cserélni,
 • szerződés függelékeként kerüljön felvételre az alapfelszereltség, amit át vett a doktor úr és aminek tartozik a fenntartásával, majd a következő években frissíteni kell.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és az ügyben teljes jogkörrel eljárjon.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal


50/2019.(V.30.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Pauk Gábor ügyvéd által benyújtott adás-vételi szerződést megismerte. A zebegényi, belterületi, 762/2 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett  beépítetlen terület” besorolású, 405 m2 alapterületű ingatlan adás-vétele kapcsán az önkormányzat elővásárlási jogával nem kíván élni. 

Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről az nyilatkozatkérőt értesítse.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal


49/2019.(V.30.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az elkészült települési szerződés tervezetet megismerte és változtatás nélkül jóváhagyja. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a testület által jóváhagyott, az összeg megállapításra került, a főépítésszel egyeztetett, a kérelmezők által jóváhagyott települési szerződéseket képviselő-testületi jóváhagyás nélkül aláírja.

Felelős: a határozat szerinti személyek
Határidő: folyamatos


48/2019.(V.30.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra, az alábbi pályázati alcélra: 

c.) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása az alábbi utak vonatkozásában: János-hegy út felújítása

A pályázni kívánt összeg: bruttó 12.729.659 Ft.

Az önkormányzat a pályázathoz szükséges bruttó 2.246.410 Ft önrészt a 2019. évi költségvetésből, a saját bevétele terhére biztosítja.

Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős polgármester Határidő: azonnal


47/2019.(V.15.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha földgáz kereskedelmi szerződésére vonatkozó előterjesztést megismerte és támogatja.  

A szerződéskötésre felhatalmazza a polgármestert. 

Felelős: polgármester                               
Határidő: folyamatos


46/2019.(V.15.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Könyvtár 2018. évről szóló szakmai beszámolóját megismerte és változtatás nélkül elfogadja. 


44/2019.(V.15.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bándi Viktória Katalin és Hevér Zoltán Vilmos kérelmét megismerte. A kérelemnek megfelelően a Zebegény Almáskert út 2666 helyrajzi szám alatti ingatlan Lke-6 övezeti besorolásból Lke-4 övezeti besorolásra módosítását támogatja.

A kérelmező a rendezési tervmódosítás tervezési költségeként 50.000 Ft + Áfa hozzájárulást fizet meg, egyidejűleg vállal minden további költséget és hatósági engedély beszerzést.

Felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés fentiek szerinti kiegészítésére.

Felelős: polgármester                                                            
Határidő: azonnal


43/2019.(V.15.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bősz Krisztián zebegényi lakos kérelmét megismerte és az övezeti besorolás módosítását a Tátika közre vonatkozóan támogatja. 

Felhatalmazza a polgármestert a településrendezési szerződés előkészítésére. 

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos


42/2019.(V.15.) Kt. határozat 

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester javaslatát megismerte. Az önkormányzat tulajdonát képező  533/1 hrsz.-ú 1 ha 3251 m2 területű erdő művelési ágú ingatlant hosszú távú használatra a zebegényi Szőnyi István általános iskola rendelkezésére és használatára bocsátja. A használat az ökológiai nevelés céljait szolgálja. Felhatalmazza a polgármestert a használati megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos


41/2019.(V.15.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Baksay Zoltán által benyújtott kérelmet megismerte. A tervezett kikötő létesítéséhez a 115/9 hrsz-ú kivett terület használatát biztosítani nem tudja a település fejlesztési terveinek lezárásáig. 

A képviselőt-testület a fejlesztési elképzelések miatt sem a parthasználatot sem a bejárást nem tudja támogatni. 

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos


40/2019.(V.15.) Kt. határozat 

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Miklós kérelmét megismerte A képviselő-testület a közterületet értékesíteni nem kívánja, felszólítja a kérelmezőt, hogy a telekhatárokat a tulajdoni viszonyoknak megfelelően rendezze.


39/2019.(V.15.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Taraba László zebegényi lakos kérelmét megismerte. Az önkormányzat tulajdonát képező 2758 hrsz.-ú ingatlant a kérelmező által felajánlott összegért értékesíteni nem kívánja. 

A képviselő-testület helyszíni bejárást követően dönt az értékesítésről.

Felelős: alpolgármester
Határidő: folyamatos


38/2019.(V.15.) Kt. határozat 

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vargáné Szikriszt Katalin 2628 Szob Duna utca 8. szám alatti lakos kérelmét megismerte. A képviselő-testület a kérelmező tulajdonát képező Malom utca 7. szám alatti 357/1 hrsz. ingatlan gázbekötés létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzat tulajdonát képező 415 hrsz.-ú „kivett árok” művelési ágú terület gázvezeték fektetés céljára történő felhasználásához. A bekötéssel kapcsolatos valamennyi költség, és a terület teljes helyreállítása a kérelmezőt terheli. 

Felelős: polgármester                                             
Határidő: folyamatos


37/2019.(V.15.) Kt. határozat 

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pásztor Krisztina 2627 Zebegény Jókai u.2. szám alatti lakos kérelmének helyt ad, és a Jókai út szilárd burkolattal (zúzott kő) történő kialakítását a 2019. évi karbantartási és felújítási tervbe felveszi.

Felelős: alpolgármester
Határidő: folyamatos


36/2019.(V.15.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Deák Erzsébet Zebegény Bartóky út 2/a alatti lakos kérelmét megismerte. 

A képviselő-testület a kérelemnek megfelelően az ingatlan előtti autóbeálló és az utca között vízelvezető árok létesítését engedélyezi azzal, hogy a csapadékvizet vissza kell vezetni a vizesárokba.

A vízelvezetéssel kapcsolatos valamennyi költség a kérelmezőt terheli. 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal


35/2019.(V.15.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zebegényi Napraforgó Óvoda (2627 Zebegény, Millennium sor 1.) Alapító Okirat módosító okiratát (Okiratszám: ZB/1/2019.), valamint egységes szerkezetben foglalt Alapító Okiratát (Okiratszám: ZB/1-2/2019.) jóváhagyja.

Az okiratok a határozat mellékletét képezik.

Az átszervezést érintő módosítás hatályba lépésének ideje 2019. július 1. A ZB/1-2/2016. számú egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 2019. július 1. napjával visszavonja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az okiratokat aláírja és a változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé megtegye. 

Felelős: polgármester                                                            
Határidő: azonnal


34/2019.(V.15.) Kt. határozat

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) alapján az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési eljárásaihoz az alábbi Bíráló Bizottságot hozza létre:

Bahil Emilné dr. jegyző a bizottsági elnöke

Kovách Moll Erzsébet pénzügyi ügyintéző bizottsági tag

Bedő Ádám műszaki ügyintéző bizottsági tag

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás további bizottsági tag bevonását igényli, vagy törvény írja elő kötelezően résztvevő bizottsági tagot, a bizottságot a polgármester saját hatáskörében kiegészítse.

Felelős:  polgármester                                       
Határidő: folyamatos33/2019.(V.09.) Kt  határozat 

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal és a Zebegényi Napraforgó Óvoda között létrejött Együttműködési megállapodást megismerte, és változtatás nélkül jóváhagyja.


32/2019.(IV.15.) Kt. határozat

Zebegény község Önkormányzatának képviselő-testülete a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadását

75.908 e Ft bevétellel

76.145 e Ft kiadással

   -237 e Ft bevételi-kiadási különbözettel

változás nélkül elfogadja. 

Felkéri Márianosztra Község Önkormányzatának polgármesterét, hogy az elfogadott zárszámadást Márianosztra Község Önkormányzatának 2018. évi zárszámadásába beépítésre kerüljön. 

Felelős: polgármester, jegyző                    
Határidő: 2019. május


31/2019.(IV.15.) Kt. határozat 

Zebegény község Önkormányzatának képviselő-testülete a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítását 

kiadási főösszeget: 78.763 e Ft-tal

bevételi főösszeget 76.763 e Ft-tal fogadja el. 

A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása a Márianosztra Község Önkormányzatának költségvetésébe épül be.

Felelős: Márianosztra község polgármestere               
Határidő: 2019. május 31.30/2019.(IV.11.) Kt. határozat 

Zebegény Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 2019. évi Magyar Falu Program keretében benyújtható pályázatokat megismerte. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy adjon felhatalmazást a polgármesternek a pályázatok kiválasztására és benyújtására. 

Hatalmazza fel arra, hogy szükség esetén pályázatírós, projektmenedzsmen kerüljön kiválasztásra és megbízásra.

Felelős: polgármester Határidő:
következő kt. ülés


29/2019.(IV.11.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testülete a DMRV Zrt. által készített DMRV/18-106/2019.UFU számú Korszerűsített Vízkorlátozási Tervet megismerte és jóváhagyja.


28/2019.(IV.11.) Kt. határozat 

Zebegény Község Önkormányzatnak Képviselő-testülete Wetzl Péter és Blahó Csaba zebegényi lakosok parthasználati kérelmét megismerte és elviekben támogatja.

A képviselő-testület kéri a kérelmezőket, hogy a főépítésszel, szakértőkkel és a törvényesség bevonásával a lehetséges módok kidolgozását kezdeményezzék.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos


27/2019.(IV.11.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bérleti szerződések egységesítéséről és felülvizsgálatáról döntött.

Felkéri az önkormányzat ügyvédjét, hogy a szerződéseket készítése elő, majd ezt követően a polgármester a tervezeteket terjessze jóváhagyásra a képviselő-testület elé.

Felelős: ügyvéd, polgármester
Határidő: folyamatos


26/2019.(IV.11.) Kt. határozat 

Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 762/2 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogának érvényesítéséről az adás-vételi szerződés benyújtását követően dönt és ezért a napirendi pontot elnapolja el.

Felelős: polgármester
Határidő: következő kt. ülés


25/2019.(IV.11.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 2402 helyrajzi számú, művelés alól kivett, 719 m2 területű ingatlant nem kívánja értékesíteni.

Javasolja a tulajdonosoknak, kezdjenek tárgyalásban és telekalakítással oldják meg a kialakult helyzetet. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2019. április 15.


24/2019.(IV.11.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. §-a alapján az önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2019. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét jóváhagyja.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az esetleges közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket, beruházásokat kísérje figyelemmel. 

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos


22/2019.(IV.11.) Kt. határozat 

Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testülete a Vác Városi Rendőrkapitányság beszámolóját a Kapitányság 2018. évi működéséről, a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról megismerte és elfogadja. 

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 2019. évi karbantartási és felújítási tervet megismerte, elfogadja és támogatja megvalósítását.

Felújítási és karbantartási feladatok, valamint startmunka programok keretén belüli munkák

(2019.március 01-től folyamatos) 

Falu tavaszi és őszi nagy takarítása 

Munkaerő: önkéntesek, foglalkoztatottak

Költség: ellátás kb. 50.000 Ft

Ütemezett időpont: április/szeptember

 

Malom híd (Kossuth u.) felújítása

Munkaerő: közfoglalkoztatás

Költség: saját költségvetés

Ütemezett időpont: folyamatos

 

Padok festése karbantartása hiányzó ülőrészek és háttámlák pótlása  

Munkaerő: saját munkaerő

Költség: költségvetés

Ütemezett időpont: folyamatos

 

Vízelvezető árkok kialakítása és tisztítása Malom híd előtt , Malom utca-Kós Károly utca

Munkaerő: saját munkaerő

Költség: költségvetés

Ütemezett időpont: folyamatos

 

Parkok, zöldterületek kezelése, virágosítás

Munkaerő: közfoglalkoztatás

Költség: közfoglalkoztatási támogatás, költségvetés

Ütemezett időpont: márciustól folyamatos

 

Szőnyi Múzeum területének karbantartása

Munkaerő: közfoglalkoztatás

Költség: közfoglalkoztatási támogatás

Ütemezett időpont: folyamatos

 

Temető zöldterületének kezelése, parcellák közötti utak és növényzet karbantartása

Munkaerő: saját munkaerő/ közfoglalkoztatás

Költség: költségvetés/ közfoglalkoztatási támogatás

Ütemezett időpont: folyamatos

 

Temető bekerítése

Munkaerő: saját munkaerő/közfoglalkoztatás

Költség: költségvetés vagy pályázat terhére

Ütemezett időpont: augusztus/szeptember

 

Belterület kátyúzása

Munkaerő: saját munkaerő/külső munkaerő

Költség: költségvetés vagy pályázat terhére

Ütemezett időpont: folyamatos

 

Az Új-völgy földútjainak karbantartása, szükség szerinti zúzott kővel való felszórása.

Munkaerő: saját munkaerő/közfoglalkoztatás

Költség: költségvetés terhére

Ütemezett időpont: folyamatos

 

A községen átvezető nemzetközi kerékpárút teljes belterületi szakaszának folyamatos tisztántartása, karbantartása.

Munkaerő: saját munkaerő/közfoglalkoztatás

Költség: költségvetés terhére

Ütemezett időpont: folyamatos

 

A megrongálódott, megkopott közlekedési jelzőtáblák folyamatos cseréje.

Munkaerő: saját munkaerő

Költség: költségvetés terhére

Ütemezett időpont: folyamatos

 

A Nyúl utca egyes szakaszain a közlekedést akadályozó benőtt növényzet megritkítása.

Munkaerő: saját munkaerő/közfoglalkoztatás

Költség: költségvetés terhére

Ütemezett időpont: szükség szerint

 

Mélyút és környéke kétoldali növényzet nyírás

Munkaerő: saját munkaerő/közfoglalkoztatás

Költség: költségvetés terhére

Ütemezett időpont: szükség szerin

 

Bajcsy Zs. út mellett járdák és korlát felújítása

Munkaerő:külső munkaerő

Költség: költségvetés terhére

Ütemezett időpont: május

 

Járdák javítása kapacitás szerint.

Munkaerő: saját munkaerő/közfoglalkoztatás

Költség: költségvetés terhére

Ütemezett időpont: folyamatos

 

Zuhogónál lévő fakorlát javítása, cseréje

Munkaerő: saját munkaerő/közfoglalkoztatás

Költség: költségvetés terhére

Ütemezett időpont: május

 

FORFA területén a járdaépítők által  felhalmozott betontörmelék elszállítását

Munkaerő: saját munkaerő/közfoglalkoztatás

Költség: költségvetés terhére

Ütemezett időpont: folyamatos

 

Kilátó festése

Munkaerő: külső munkaerő

Költség: költségvetés vagy pályázat terhére

Ütemezett időpont: folyamatos

 

A Szőnyi tábor lekerítését a Baráti Körrel határos szakaszon

Munkaerő: saját munkaerő/közfoglalkoztatás

Költség: költségvetés terhére

Ütemezett időpont: folyamatos

 

Új szemétgyűjtők kihelyezését a forgalmasabb területekre (belterületen átvezető kerékpárút mentén, a strand, hajóállomás környékén, Kálvárián, stb.)

Munkaerő: saját munkaerő/közfoglalkoztatás

Költség: költségvetés terhére

Ütemezett időpont: folyamatos

 

Felelős: alpolgármester
Határidő: fentiek szerint


21/2019.(IV.11.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2018. évről szóló belső ellenőrzési beszámolót 125/2017.(X.25.) Kt. határozatával elfogadott Szőnyi István Emlékmúzeum 2017. évi gazdálkodásának ellenőrzése tárgyában megismerte és változtatás nélkül elfogadja.


 

19/2019.(III.13.) Kt. határozat 

Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi törvény 94. § (2) bekezdése értelmében Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásban 

Krebsz Gábor alpolgármestert delegálja a település képviselésére. 

Felelős: alpolgármester
Határidő: folyamatos18/2019.(II.27.) kt. határozat  

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Zebegény Község Helyi építési szabályzatát és Szabályozási tervét a következők szerint módosítja: 

A Hész településképi rendelettel történő összhang biztosítása- jogharmonizáció, építési vonal módosítása, törlése a 462, 480, 489/4, 499/1, 513/7, 520/1, 531/1 hrsz-ú területeken és a HÉSZ elírásból származó hibajavítása a mezőgazdasági övezetek előírásában sajtóhibája 0,01%-os beépítettség vonatkozásában;

a hatályos jogszabályi környezet áttanulmányozása után a települési rendezési tervi eszköz módosítását - a 314/2012.(XI. 8.) Kormányrendelet 32.§ (6a) bekezdés b), c), d), e) pontja alapján - állami főépítészi eljárás keretében folytatja le;

állami főépítészi eljárás esetében az előzetes tájékoztatási kötelezettséget a partnerségi egyeztetés során nem állapít meg;

a környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995.évi LIII. tv.43.§ (5) bekezdése, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 1.§.(2) és (3) bekezdése szerinti környezeti hatásvizsgálat készítését nem tartja szükségesnek;

A tervezői munka elkészítésére - a tervezési ajánlat szerinti - szerződést köt a PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, Környezet-, Tervező és Tanácsadó Kft.-vel, mint tervezővel. Felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester17/2019.(II.27.) kt.határozat  

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Terv kft. Zebegény község településrendezési eszközeinek részleges módosítására vonatkozó ajánlatát megismerte.

Az ajánlat kiegészítésével illetve módosításával az I.csoport vonatkozásában480.000 Ft + áfa,míg a II.csoport vonatkozásában 680.000 Ft + áfa tervezési díjjal elfogadja.

A tervezési díjakat 2019.évi költségvetési tartaléka terhére biztosítja.

Felkéri a főépítészt a településrendezési szerződések előkészítésére. Az I. csoport vonatkozásában felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződések megkötésére és aláírására. A II. csoport vonatkozásában felkéri a polgármestert a tervezői szerződések elkészülését követően a jogszabályi kötelező mellékleteivel felszerelve terjessze a képviselő-testület elé.

Felelős: szöveg szerint
Határidő: márciusi ülés16/2019.(II.27.) kt.határozat

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a V4 Dunakanyar Kft. parthasználati kérelmét az alábbi mutatókkal támogatja:

 •  bérleti díj: 100.000Ft/félév melyet a szerződésben rögzítettek szerint 2 egyenlő részletben kell teljesíteni,
 •  a bérlők kötelesek gondoskodni a part szerződésben meghatározott területének bérleti időtartam alatti teljes körű takarításáról, fűnyírásáról, homokcseréről,röplabda háló megvásárlásáról, 
 • szemétszállításról köteles maga gondoskodni,
 • a bérlő köteles a vizesblokk javíttatását a bérbeadóval egyeztetett módon elvégezni, a vizesblokk takarítását és higiéniai felszerelését folyamatosan biztosítani
 • a bérelt területért és a vizesblokkért teljes felelősség terheli a bérlőt
 • a látogatói időn kívül a rendezvény sátorban az eszközök egy helyre pakolásával és letakarásával tartsanak rendet.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés kötésre. 

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos15/2019.(II.13.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2019.(II.07.) Kt. határozatát visszavonja és az alábbi döntést hozza:

Az 401834 ebr42 azonosítószámú 33.147.000,- Ft támogatási összeggel elnyert „ Zebegény Vis-maior esemény sziklaomlás helyreállítása” vis maior pályázat kapcsán beérkezett kiviteli tervezésre vonatkozó ajánlatokat megismerte.

A vis maior esemény helyreállítására a szakértői vélemény szerinti kiviteli tervek elkészítésével Dr. Török Ákos geo-technikai szakértőt bízza meg 1.800.000 Ft + áfa vállalási költségen, mely nem tartalmazza a kivitelezési művezetést. A kiviteli tervezés költségét a vis maior pályázat illetve saját költségevetése terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert a szerződéskötésre.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal14/2019.(II.13.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a polgármester 2019.évi szabadságütemezését megismerte és jóváhagyja. Felkéri a jegyzőt a szabadság nyilvántartás vezetésére.

Felelős: Bahil Emilné dr.
Határidő: folyamatos13/2019.(II.13.) Kt. határozat

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019.évi rendezvénytervet megismerte és elfogadta az alábbiakkal

 •  meg kell vizsgálni a gőzgombóc fesztivál megrendezés lehetőségeit és költségeit
 • a nemzeti összetartozás napjának költségeit át kell gondolni, és költségkímélő módon a fiatal korosztályt megcélozni.
 • a szervezési iroda  minden rendezvény kiadási és bevételi tételeiről készítsen nyilvántartást

 

Felelős: polgármester
Határidő:folyamatos12/2019.(II.13.) Kt. határozat

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Zebegény község 2019.évre vonatkozó belsőellenőrzési tervét megismerte és elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő:folyamatos11/2019.(II.13.) Kt. határozat

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Terv kft. Zebegény község településrendezési eszközeinek részleges módosítására vonatkozó ajánlatát megismerte.

Az ajánlat kiegészítését illetve módosítását kéri az alábbiak szerint:

I.csoport.: a tervezési ár csökkentését illetve elengedését kéri a javítások okán

II.csoport: 

 •  0151/175 és 0151/176 hrsz. területre vonatkozóan a módosítás kizárólag a 6 %-os beépíthetőségre vonatkozik.
 • a látványvédett területeken földkábel vezetése kötelező

 

Felelős: főépítész
Határidő: 2019.február 27.10/2019.(II.13.) Kt. határozat

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 122./2018.(XII.12.) Kt. határozatát az alábbiak szerint kijavítja:

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Faludi Károly és Faludi Tamás tulajdonosok kérelmét megtárgyalta és a 0151/175 és 0151/176 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó kért új övezeti paramétereket kialakítását maximum 6% beépíthetőséggel támogatja

Felelős: főépítész
Határidő: 2019.február 27.9/2019.(II.13.) Kt. határozat

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2019.évi költségvetési tervezetét megismerte, és kéri az anyag további részletezését és kidolgozását.

Felelős: polgármester
Határidő: 2019.február 27.8/2019.(II.13.) Kt. határozat

Zebegény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zebegényi Napraforgó Óvoda intézmény nyári szünet idejére tett intézményvezetői javaslatot - 2019.július 22-től 2019.augusztus 16-ig - megismerte, és jóváhagyja. Igény esetén a nyári ügyeletről az intézmény gondoskodik.7/2019.(II.07.) Kt. határozat

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartva 141/2017.(XI.23.) Kt. határozatában foglaltakat az „Alkotó tábor” működtetésével kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 

a tábor valamennyi programjára az önkormányzat mint vagyonkezelő szerződik
a bérleti díjak a következők:
fedett szín és színházterem  :          13.000 Ft/nap/épület
4 nap egybefüggő bérlet esetén       10.000 Ft/nap/épület

nem önkormányzati szervezés esetén külső igénybevevő részére a fedett szín és a színházterem 20.000 Ft/nap/épület

 • fedett szín és tűzrakóhely együttesen 10.000 Ft/alkalom
 • esküvőre: színházterem, fészer, konyha   50.000 Ft /nap        
 • szállás ágynemű nélkül 1900 Ft  
 • tanári lakás 21.000 Ft/éjszaka (6 fő) ágyneművel, 15.000 Ft/éjszaka (6 fő) ágynemű nélkül
 •  20 fő diák/csoport részvétel esetén 1 kísérő tanár szállásdíja ingyenes

tábor díjak:

 • festő és grafika táborok: 30.000 Ft/fő/hét (5 nap)

                                                55.000 Ft/fő/hét (10 nap)

 • kerámia tábor:45.000 Ft/fő/hét (5 nap)

                                 80.000 Ft/fő/hét (10 nap) 

étkezési díjak:

 • reggeli: 400 Ft; ebéd: 900 Ft; vacsora: 900 Ft
 • ebéd külön igényelt menü" felnőtt csoportoknál:1.200 Ft/fő/menü 

 

A bérleti díjak fizetési módja:

40 % szerződéskötéskor (visszalépés esetén az összeget nem fizeti vissza az önkormányzat)

30 nappal a tábor kezdete előtt a teljes összeg kiegyenlítés (60%)

 • A bérleti szerződésekben egyedi kedvezmény kialakítása engedélyezett létszámtól és programtól függően
 • a bevételek a tábor fejlesztésre, felújítására fordítandók
6/2019.(II.07.) Kt. határozat 

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 401834 ebr42 azonosítószámú 33.147.000,- Ft támogatási összeggel elnyert „ Zebegény Vis-maior esemény sziklaomlás helyreállítása” vis maior pályázat kapcsán beérkezett kiviteli tervezésre vonatkozó ajánlatokat megismerte.

A vis maior esemény helyreállítására a szakértői vélemény szerinti kiviteli tervek elkészítésével a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dr.Török Ákos tanszékvezető egyetemi tanárt geotechnikai szakértőt bízza meg 1.250.000 Ft + áfa vállalási költségen. A kiviteli tervezés költségét a vis maior pályázat illetve saját költségevetése terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert a szerződéskötésre.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal5/2019.(II.07.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Darázs Mária tulajdonos, mint a Mészkő Kft ügyvezetője által benyújtott és ismertetett fejlesztési elképzelést elviekben támogatja, azonban a település fejlesztési elképzeléseivel a bemutatott tervek nem vágnak egybe. A képviselő-testület kéri a szakértőkkel való további egyeztetéseket és az anyag átdolgozását. Ameddig a képviselő-testült nem ismeri a belterületbe vonható terület nagyságát, addig felelős döntést hozni nem tud.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal4/2019.(I.22.) Kt. határozati javaslat

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének  

kiadási főöszeget: 85.916.900 Ft-tal

bevételi főösszeget: 85.916.900 Ft-tal fogadja el.

A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése Márianosztra Község Önkormányzatának költségvetésébe épül be.

Felelős: Márianosztra község polgármestere
Határidő: 2019. február 15.3/2019.(I.22.) Kt. határozat 

Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testülete pályázni kíván a belügyminiszter által meghirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I. 12. pont szerinti „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra”.

A pályázat célja: Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményének megemelése.

Székhely település önkormányzatának egy főre jutó adóerő-képessége nem éri el a 20 000 forintot. 

A Kvtv. 2. melléklet I. 1. a) pontja szerinti elismert hivatali létszám 12,7 fő. 

A pályázni kívánt összeg: 10.160 000 Ft, mely vissza nem térítendő költségvetési támogatás.

Zebegény Község Önkormányzata nem emelt illetményalapot és 2018. július 1-jén a költségvetési törvényben meghatározott 38.650 Ft-os illetményalapot alkalmazta. 

Zebegény Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy 2019. évre az illetményalapot a Kvtv.-ben rögzítetthez képest 20 %-kal megemeli, azaz 46 380 forintban állapítja meg 2019. január 1. napjától 2019. évi költségvetési rendeletében. 

A képviselő-testület felhatalmazza Márianosztra Község Önkormányzatának polgármesterét, hogy a pályázatot nyújtsa be és az ügyben teljes jogkörrel eljárjon. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2019. január 25.2/2019.(I.17.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zebegényi Napraforgó Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására magasabb vezetői pályázatot ír ki. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat közzétételéről és a pályázati eljárás lebonyolításáról a hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodjon.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos1/2019.(I.17.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zebegény Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött, 2018. január 31. napjával kelt Együttműködési megállapodást áttekintette és módosítását nem tartja indokoltnak.

Felelős: jegyző, polgármester                              
Határidő: 2019. január 31.97/2018.(IX.27.) Kt. határozat

Tárgy:bölcsődei fejlesztés

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyminisztérium által kiírt „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében (PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018) c. pályázatát megismerte, és a pályázat benyújtását támogatja. A támogatási igény: eszközfejlesztés: 2.540.000 Ft, felújítás-átalakítás költsége: 44.285.712 Ft, egyéb költség: 2.024.288 Ft, Összesen: 48.850.000 Ft.

Önrész: 5 %. A pályázati önrészt 2.442.500 Ft mértékben 2018.évi költségvetése terhére biztosítja.

Utasítja a polgármestert a pályázat benyújtására

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal96/2018.(IX.19.) Kt. határozat

Tárgy:javaslat rendelet módosításra 

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester javaslatát támogatva a helyi szociális rendelet módosításával egyetért, mely szerint a rendelet kerüljön kiegészítésre a zebegényi állandó lakóhellyel rendelkező általános és középiskolás gyermekek alanyi jogon történő beiskolázási támogatásával.

Felkéri a jegyzőt a rendeletmódosítás kidolgozására.

Felelős Jegyző

Határidő: azonnal95/2018.(IX.19.) Kt. határozat

Tárgy:Támogatási kérelem

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019,júliusában megrendezésre kerülő német nemzetiségi tábor szervezését a zebegényi általános iskolások javára támogatja azzal, hogy a tábor idejére a Szőnyi kertben a szállást térítés nélkül biztosítja. A támogatás feltétele, hogy szállásdíjat a rendezők a résztvevőktől nem kérhetnek.

Felelős Hutter Jánosné polgármester

Határidő: azonnal

 

 

 

94/2018.(IX.19.) Kt. határozat

Tárgy:Pestterv kérelme  

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete " 2302, 0190/51, 2301/1, 0190/24, 0190/53, 0190/54, 0174/5, 0175/4 hrsz. terület lakó vagy üdülő funkció elhelyezését biztosító terület-felhasználás és övezet kialakítása érdekében" készülő tanulmányterv látványtervi elemeinek elkészítéséhez az új alaptérkép , - ezzel együtt  az ortofotó, illetve domborzatmodell - megrendelését támogatja. Utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Felelős Hutter Jánosné polgármester

Határidő: azonnal93/2018.(IX.19.) Kt. határozat

Tárgy:Rendezési terv módosítás

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/ 2017. (III.09.) önkormányzati rendeletével elfogadta Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatát és mellékletei módosítására vonatkozó főépítészi javaslatot megismerte és az alábbiak szerint a rendeletmódosítást támogatja:

II. csoport (tulajdonosok kérelmei) 

A Képviselő Testület támogatja a Duna parton a Kajak-Kenu Szövetség által elhelyezésre kerülő új, típus öltöző épületet kihelyezését. A konténerekből álló alapokra készült külső faburkolattal valósulhat meg. A hely kiválasztását követően, azt a Szabályozási Tervlapon szükséges jelölni 5 éves átmeneti hasznosítást.

A Képviselő-testület támogatja a 281.hrsz.-ú ingatlan tulajdonosának kérelmét és az övezeti paraméterek módosítását mellyel : a két övezet határa a 281 hrsz-ú telek egyik oldaláról átkerül a másik oldalára, ezzel az építési paraméterek jelentős részben emelkednek a kérelmező javára.

A Képviselő-testület a 0151/175 és 0151/176 hrsz-u ingatlanokra vonatkozó döntését elnapolja és a kérelemről a főépítész jelenléte mellett dönt

Felelős: főépítész

Határidő: folyamatos92/2018.(IX.19.) Kt. határozat

Tárgy:Rendezési terv módosítás

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2017. (III.09.) önkormányzati rendeletével elfogadta Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatát és mellékletei módosítására vonatkozó főépítészi javaslatot megismerte és az alábbiak szerint a rendeletmódosítást támogatja:

I. csoport (kötelezően elvégzendő módosítások, sajtóhibák, műszaki hibák kijavítása)

1. 2017 december 22-én fogadta el Zebegény Képviselő Testülete a Településképi rendeletét. A Helyi Építési Szabályzatból ki kell emelni azokat a szövegrészeket, amelyeket a Településképi rendelet szabályoz.

2. A HÉSZ mezőgazdasági övezetekre vonatkozó beépítettség meghatározásánál helyenként 0,01% szerepel tévesen, sajtóhiba, szükséges javítani.

3. A Szabályozási Terv hibásan jelöl néhány telken építési vonalat. Azokon a telkeken, ahol a telek utcafronti szélessége miatt az épület telepítése műszaki problémákba ütközik, az építési vonal ábrázolását a telkeken meg kell szűntetni.

- telkek, ahol a telek adottságai miatt javítás szükséges: hrsz. 462; 480; 489/4; 499/1; 513/7; 520/1; 531/1,

- lemaradt a szabályozási vonal a Börzsöny utca elején az 515/1 és 515/2-es ingatlanok esetében, ezt fel kell tüntetni

4. Zebegényben vannak külterületi telkek (Szarvas utca környéke) ahol a telkek egykori kimérésénél valamilyen hiba folytán 720 m2 helyett 719 m2 területű ingatlanok lettek kialakítva. Jogilag az 1m2 hiány ellehetetleníti az építést, amit az övezet egyébként lehetővé tenne. Szükségesnek látszik megvizsgálni a korrekció lehetőségét. (Földhivatalban kell helyesbítést kérni) Ez esetben vizsgáljuk meg a korrekció lehetőségeit.

Felelős: főépítész

Határidő: folyamatos91/2018.(IX.19.) Kt. határozat 

Tárgy:Bursa Hungarica csatlakozás

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához.

Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójának Általános szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.

Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésnek megfelelően a csatlakozási nyilatkozatot aláírja.

Felelős: polgármester                              Határidő: 2018. október 3.90/2018.(IX.19.) Kt. határozat

Tárgy:Bérleti szerződés

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete Vas Máté bérlővel kötendő határozott idejű bérleti szerződés tervezetet megismerte.

A tervezet javítását kéri a következők szerint:

- bérbeadási időtartama 5 év, mely nem meghosszabbítható meg, igény esetén új szerződést kell kötni,

- a határozott idejű szerződés csak közfeladat ellátás szükségessége miatt mondható fel,

- az önkormányzat sem kötbért, sem kártérítést nem fizet,

- háromhavi kaució kikötése,

- kizárólag az üzlethelyiség előtti közterület használatát engedélyezi m2 meghatározásával a bérlő számára,

- bérlő köteles a funkciónak megfelelő folyamatos üzemeltetésre.

tetésre.

Felelős: ügyvéd

Határidő: folyamatos89/2018.(IX.19.) Kt. határozat 

Tárgy:ingatlanhasznosítás

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlanhasznosításokra vonatkozó előterjesztést megismerte és a 6/1.hrsz.-ú kivett parti sáv művelési ágú 77 m2 terület eladását eladását támogatja, amennyiben azt a vonatkozó jogi szabályozás lehetővé teszi.

Az eladási árat minimum 1.500.000 Ft-ban határozza meg. Értékesítés esetén a vagyonelemet forgalomképtelenből forgalomképes besorolásba helyezi. Felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szabályozás szerinti eladási eljárás teljes körű lefolytatására.

Az eladással kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos88/2018.(IX.19.) Kt. határozat  

Tárgy:ingatlanhasznosítás

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlanhasznosításokra vonatkozó előterjesztést megismerte és a 0137/13-as hrsz.-ú (természetben Almáskerttel szembeni erdősült terület) 1.913 m2 területű szántó művelési ágú ingatlan eladását támogatja.

Az eladási ár meghatározására értékbecslést kér, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szabályozás szerinti eladási eljárás lefolytatására.

Az eladással kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.87/2018.(IX.19.) Kt. határozat  

Tárgy:ingatlanhasznosítás

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlanhasznosításokra vonatkozó előterjesztést megismerte és a zebegényi futballpálya melletti zöldterület kerékpáros pályaként történő használatát támogatja és engedélyezi.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos86/2018.(IX.19.) Kt. határozat 

Tárgy:ingatlanhasznosítás

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlanhasznosításokra vonatkozó előterjesztést megismerte és a zebegényi a 665 hrsz.-ú valamint 611 hrsz.-ú  ingatlanok megvásárlása kapcsán felkéri a polgármestert további egyeztetések lefolytatására és a helyszíni szemle megszervezésére

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos85/2018.(IX.19.) Kt. határozat 

Tárgy:ingatlanhasznosítás

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlanhasznosításokra vonatkozó előterjesztést megismerte és a zebegényi a 73/3 hrsz.-ú (1.640.000 Ft értékű) és 73/6 hrsz.-ú (550.000 Ft értékű) csatorna megjelölésű ingatlanok (összesen 416 m2) értékesítésével az értékbecslés szerint egyetért. A 73/3 és a 73/6 ingatlanok átminősítését támogatja. Az eladással kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.

Felkéri a polgármestert a vonatkozó szabályok szerinti értékesítés teljes körű lebonyolítására.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos84/2018.(IX.19.) Kt. határozat

Tárgy:ingatlanhasznosítás

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlanhasznosításokra vonatkozó előterjesztést megismerte és a zebegényi 89/2.hrsz-ú  688 m2 területű ingatlant nem kívánja értékesíteni.

Felkéri a polgármestert, hogy a parkoló és elektronikus töltőállomás kialakításának lehetőségeit vizsgálja meg.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos83/2018.(IX.19.) Kt. határozat

Tárgy:vis maior kivitelező kiválasztás 

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Malom-völgyi patakon bekövetkezett 385 719 igénylés azonosítóval bejelentett vis-major kártételek helyreállítása tárgyú beszerzési eljárás eredményeit megismerte.

A beszerzési eljárásra érkezett ajánlatokat érvényesnek, a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.

A szakértői jegyzőkönyv valamint a Bíráló Bizottság javaslata alapján az összességében a legjobb ajánlatot tevő Béta-Tipp Kft (200 Szentendre Kondor Béla u 30/A.) ajánlatát fogadja el és bízza meg a vis major kivitelezésével 18.326.612 Ft vállalási összegért.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés-kötésre, és a pályázók kiértesítésére.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos82/2018.(IX.19.) Kt. határozat

Tárgy: múzeumi beszámoló

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szőnyi István Emlékmúzeum 2018.évi beszámolóját megismerte és elfogadja.81/2018.(IX.19.) Kt. határozat

Tárgy:óvoda dokumentumai

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zebegényi Napraforgó Óvoda módosított SZMSZ-ét, házirendjét, és munkatervét megismerte és változtatás nélkül elfogadja.80/2018.(IX.19.) Kt. határozat

Tárgy:óvoda beszámolója 

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zebegényi Napraforgó Óvoda 2017./2018 nevelési évről szóló beszámolóját megismerte és változtatás nélkül elfogadja.79/2018.(VI.20.) Kt. határozat

Tárgy:Támogatási kérelem 

Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testület Gózon Francisco kérelmét megismerte és úgy döntött, hogy nem támogatja. Az önkormányzatnak nincs arra lehetősége, hogy Polgári törvénykönyvet érintő ügyben támogatást nyújtson, továbbá rögzíti azt is, hogy a kérelmezőnek többen felhívták a figyelmét a terület szennyezettségére, ezért ennek tudatában vásárolta meg ingatlanát. Javasolja a kérelmezőnek, hogy problémáját a hatályos jogszabályok keretein belül oldja meg.78/2018.(VI.20.) Kt. határozat

Tárgy:Tökfesztivál támogatása

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Tökfesztivál rendezvény szervezését 2018. évben átvállalja. A rendezvényre a 2018. évi tartalék keret terhére 1,5 millió forintot biztosít.77/2018.(VI.20.) Kt. határozat

Tárgy:Tervezési ajánlat Duna part környezetalakítási terv

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zebegény, Duna-part hrsz.: 115/7, 115/8, 112/2 alatti telkeken lévő zöldterület és strand környezetalakítási koncepcióterv elkészítésére érkezett ajánlatot megismerte. A koncepcióterv kidolgozásával egyetért mellyel B.Futura Tervező és Szolgáltató Kft-t bízza meg.

A tervezés díját 2018.évi költségvetés saját bevételei terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés kötésre.

Felelős polgármester                         Határidő: folyamatos76/2018.(VIII:01.) Kt. határozat

Tárgy: vis maior igény benyújtása

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

A káresemény megnevezése: Csapadékvíz okozta károk helyreállítása, Márianosztrai út helyreállítás helye: Zebegény Márianosztrai út 215.hrsz.

A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés

2018 év (Ft)

%

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)

3.206.515

10

Biztosító kártérítése

 

 

Egyéb forrás

 

 

Vis maior támogatási igény

28.858.633

90

Források összesen

32.065.148

100

 A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 32.065.148 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani. Előleg igénylés lehetőségével a Képviselő-testület 4.809.772 Ft összegben élni kíván

A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik/nem rendelkezik.*

Biztosító társaság megnevezése

 

Biztosítási szerződés száma

 

 Az adott káreseményre biztosítási összeget igényelt/ nem igényelt ,

*a képviselő-testület határoz arról,hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fennmaradását, valamint a támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.

 

Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni/nem tudja ellátni

A testület a saját forrás összegét a 2018.évi költségvetésének saját bevételei terhére biztosítja.

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: polgármester                        Határidő: azonnal75/2018.(VI.20.) Kt. határozat

Tárgy: vis maior behívás

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Zebegény Vis-maior esemény Malom völgyi patak partfal helyreállítása” (ebr 385719 azonosító számú)  21.932.000 Ft támogatási összeggel elnyert vis maior pályázat kapcsán, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) szerint „Zebegény Vis-maior esemény Malom völgyi patak partfal helyreállítás” tárgyában egyszerűsített beszerzési eljárást indít

Az eljárás tárgya: partfalomlás/vízelvezetés

Az ajánlati felhívást az alábbi vállalkozóknak kívánja megküldeni:

Béta tipp Kft 2000 Szentendre, Kondor Béla u 17

Tau-Bau Kft 1085 Budapest Üllői út 36.

Pannnon Gabion Kft Biatorbágy Határ u 1.

Felkéri a közbeszerzési szaktanácsadót, hogy a felújítás ügyében az egyszerűsített  eljárást indítsa meg.

Felkéri a polgármestert a közbeszerzési szakértővel való szerződésre.

Felelős: közbeszerzési szaktanácsadó, polgármester          Határidő: azonnal74/2018.(VI.20.) Kt. határozat

Tárgy: Vis maior beszerzés Berta

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Zebegény Vis-maior esemény Malom völgyi patak partfal helyreállítása” (ebr 385719 azonosító számú)  21.932.000 Ft támogatási összeggel elnyert vis maior pályázat tárgyában beszerzési eljárást indít.

Az eljárás lebonyolítására felkéri a Complexprt Kft. 2040 Budaörs, Aradi u. 17., képviseli Berta Ferenc közbeszerzési szaktanácsadót.

Felkéri a polgármestert a mellékelt megbízási szerződés megkötésére.73/2018.(VI.20.) Kt. határozat

Tárgy: Óvoda alapító okirat módosítás

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zebegényi Napraforgó Óvoda (2627 Zebegény, Millennium sor 1.) nyitva tartását hétfőtő-péntekig, 2018. szeptember 1. napjától az alábbiakban határozza meg:

Napi nyitvatartási idő:                                           6,30-tól 17.00 óráig 10,5 óra

Heti nyitvatartási idő:                                            52,5 óra

Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a nyitvatartási idő változásáról a szülőket értesítse, és gondoskodjon a nyitvatartási időben és az Alapító Okiratban történt módosítások szabályzatokba történő átvezetéséről.


 

72/2018.(VI.20.) Kt. határozat

Tárgy: Óvoda alapító okirat módosítás

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde (2627 Zebegény, Millennium sor 1.) Alapító Okirat módosító okiratát (Okiratszám: ZB/1/2018.), valamint egységes szerkezetben foglalt Alapító Okiratát (Okiratszám: ZB/1-2/2018.) jóváhagyja.

Az okiratok a határozat mellékletét képezik.

A ZB/1-2/2016. számú egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 2018. augusztus 31. napjával visszavonja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az okiratokat aláírja és a változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé megtegye71/2018.(VI.20.) Kt. határozat

Tárgy: Nemzetiségi táblák kihelyezése

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a német nemzetiségi ismertető táblák kihelyezésére irányuló elképzelést megismerte. A főépítész javaslatát is figyelembe véve a táblák elhelyezését a Kossuth utcai platánsor területén támogatja.

Felelős: Hutter Jánosné polgármester

Határidő: azonnal70/2018.(VI.20.) Kt. határozat

Tárgy: Képviselői keret felhasználása

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséből képviselői keret címen elkülönített 600.000 Ft keretösszegből

Blahó Csaba képviselő javaslatára és keretének terhére 20.000 Ft-ot a nemzetiségi tábor szervezésére, 10.000 Ft-ot a „Málenkij robot- Zebegény hangja” című film DVD előállítására,

dr. Sántha József képviselő javaslatára és keretének terhére 50.000 Ft-ot a nemzetiségi tábor szervezésére,

Krebsz Gábor alpolgármester javaslatára és keretének terhére 20.000 Ft-ot a nemzetiségi tábor szervezésére, 10.000 Ft-ot a „Málenkij robot- Zebegény hangja” című film DVD előállítására, 10.000 Ft-ot a Zebegényi Gravitax SE sportnap szervezésére

Gregorné Ferenci Noémi képviselő javaslatára és keretének terhére 20.000 Ft-ot a „Málenkij robot- Zebegény hangja” című film DVD előállítására, 20.000 Ft-ot a Zebegényi Gravitax SE sportnap szervezésére, 10.000 Ft-ot a nemzetiségi tábor szervezésére,

biztosít.

Utasítja a polgármestert a kifizetések teljesítésére.

Felelős: Hutter Jánosné polgármester

Határidő: azonnal

 69/2018.(VI.20.) Kt. határozat

Tárgy: Újság

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Zebegényi újság” címmel havilap megjelenése mellett dönt. A havilap 8 oldal terjedelmű, színes újság, példányszám 200 db, az újság bruttó 100 Ft/db áron kerül forgalmazásra, terjesztése az élelmiszerboltok, az ajándékbolt, könyvtár, múzeum, szervezési iroda, dohánybolton keresztül történik, hirdetési igény esetén a díjtételek külön kerülnek meghatározásra. A havilap költségét 2018.évi költségvetés saját bevételei terhére biztosítja.

Határidő:folyamatos

Felelős: polgármester68/2018.(VI.20.) Kt. határozat

Tárgy: Díjmeghatározások

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában valamint kezelésében lévő eszközök bérleti díjait az alábbiak szerint határozza meg:

megnevezés

kölcsönzési ár

szállítással

szállítás nélkül

raktári érték

mélytányér

20 Ft

 

 

800 Ft

nagytányér

20 Ft

 

 

800 Ft

desszert tányér

16 Ft

 

 

600 Ft

leveses tál

250 Ft

 

 

2 500 Ft

kés

15 Ft

 

 

400 Ft

villa

15 Ft

 

 

400 Ft

kanál

15 Ft

 

 

400 Ft

merőkanál

50 Ft

 

 

1 200 Ft

sörpad garnitúra

 

1 000 Ft

800 Ft

22 000 Ft

sörpad

 

600 Ft

500 Ft

22 000 Ft

sörasztal

 

800 Ft

600 Ft

22 000 Ft

műanyag székek

 

300 Ft

200 Ft

3 000 Ft

rendezvényasztalok

 

1 000 Ft

800 Ft

35 000 Ft

sátor 3 x 3 (nemzetiségi)

6 000 Ft

 

 

150 000 Ft

sátor 6 x 3 (nemzetisgi)

9 000 Ft

 

 

250 000 Ft

színpad

30 000 Ft

 

 

 

(Az árak az Áfával együtt értendők.)

 

Az eszközök bármely bérlete esetén 10 % kaució megfizetése kötelező.

 

Járművek bérlete helyi fuvarnál:

traktorra 1000 Ft/óra  autóra 1600 /óra

400 Ft/fő rakodóként

 

A Koperniczky ház tetőterében kialakított szálláshely díjai:

1-2 fő 12.000 Ft/éj/szoba

további 4.000 Ft/fő/éj

 

Az eszközök a civil szervezetek nonprofit rendezvényeire ingyenesen kerülnek használatba adásra.

A képviselő-testület felkéri a civilszervezeteket, hogy az eszközöket hivatalosan is adják az önkormányzat használatába, és a pályázati idő leteltével a tulajdonába.

 

Felelős: polgármester                                               

Határidő:2018. június 30.67/2018.(VI.20.) Kt. határozat

Tárgy: Felszíni vízelvezetés közbeszerzés

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Zebegény Önkormányzat tulajdonában lévő Malom patak rehabilitációja” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek minősíti. A Képviselő-testület a TAU-BAU Kft, a Blogék Kft, és a PANNON Gabion Kft ajánlattevők ajánlatát a Kbt. 73. (1) e.) pontja szerint érvénytelennek nyilvánítja. Egyidejűleg a Béta Tipp Kft. ajánlatát érvényesnek minősíti, és a nyertes ajánlattevőnek a Béta Tipp Kft. ajánlattevőt jelöli meg 84.879.125 Ft nettó ajánlati árral. Felhatalmazza a polgármestert a szerződéskötésre és a pályázat teljes körű kezelésére.

Felelős: polgármester

Határidő:2018. június 30.66/2018.(VI.20.) Kt. határozat

Tárgy: Átjárási engedély

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mészkő Kft kérelmét megismerte. Az önkormányzati mezőgazdasági területeket kizárólag művelési águknak megfelelően lehet használatba adni, ezért nincs módjában a területek használatára szerződni. Ugyanakkor az igényelt átjárás szükségességét tudomásul veszi 2018. december 31. napjáig.

Felelős: polgármester

Határidő:2018. június 30.65/2018.(VI.06.) Kt. határozat

Tárgy: Költségvetési kérdések

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szőnyi István Emlékmúzeum biztonságos működéséhez szükséges létszámigényt és ennek bérköltségét megismerte. A képviselő-testület 2018. június 10. napjától 2 fő tárlatvezető/teremőr 6 órás alkalmazását 8 órára módosítja. A változtatás létszámbővítéssel nem jár. A változással járó többlet bérköltséget az önkormányzati költségvetés múzeumi szakfeladat saját bevételei terhére biztosítja.

Felelős: polgármester

Határidő:2018. június 10.64/2018.(VI.06.) Kt. határozat

Tárgy: Költségvetési kérdések

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zebegényi Napraforgó Óvoda működéséhez szükséges létszám változásokat és ennek bérköltségét megismerte.

A képviselő-testület 2018. szeptember 01. napjától három óvodai csoportot tart fenn. A bölcsőde kialakítását megfelelő számú igény hiányában nem támogatja.

A törvényes működés érdekében 2018. szeptemberétől 1 fő csecsemőgondozó státuszát megszünteti, egyidejűleg 1 fő pedagógiai asszisztens státuszát létrehozza. A változtatás létszámbővítéssel nem jár.

A változással járó többlet bérköltséget az óvoda 2018. évi költségvetésében az önkormányzati költségvetés saját bevételei terhére biztosítja.

Felelős: óvodavezető

Határidő:2018.szeptember 01.

 63/2018.(VI.06.) Kt. határozat

Tárgy: „Hunyadi ház” értékesítése

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ún „Hunyadi ház”, Zebegény 59/3 és 59/4 hrsz.-ú, önkormányzati ingatlanok értékesítésére kiírt nyilvános pályázatot eredményesnek nyilvánítja. A pályázati kiírásra egyetlen pályázatot benyújtó BUDINFO KFT (ügyvezető: Száraz István 1077 Budapest Wesselényi u. 4. 3. em. 15/b.) pályázatát elfogadja.

Az önkormányzat tulajdonát képező Zebegény 59/3 és 59/4 hrsz.-ú összesen 1792 m2 területű ingatlanokat a pályázati kiírásban rögzített és a nyertes pályázó által elfogadott 9.799 Ft/m2 eladási áron - azaz 17.559.808,- Ft-ért (Tizenhétmillió-ötszázötvenkilencezer-nyolcszáznyolc forintért) - értékesíti a pályázó részére.

A megvalósítandó cél: szálláshely és vendéglátó ipari egység létrehozása. Képviselő-testület jelen döntése nem mentesíti a vevőt a pályázati cél megvalósításához szükséges hatósági engedélyek beszerzése, jogszabályi előírások betartása alól.

A pályázó megtekintette az ingatlanokat és tudomása van arról, hogy a területek feltöltött területek. A pályázatban, illetve a pályázat bontásakor a feltöltésre vonatkozó információk közlésre kerültek azért erre vonatkozóan a továbbiakban a pályázó semmilyen igénnyel nem élhet.

Az eladással kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.

Felhívja a nyertes pályázó figyelmét, hogy a döntés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül az ingatlan 10 %-át be kell fizetnie, hogy az önkormányzattal szerződést köthessen. A befizetésről számla kerül kiállításra. Amennyiben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az ingatlanra igényt tart a befizetett összeget 3 munkanapon belül az önkormányzat a pályázó részére visszautalja.

Utasítja a polgármestert, hogy a pályázatban foglaltaknak megfelelően az adásvételi szerződés elkészítésére és aláírására. A szerződés hatályba lépésének ideje a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. nemleges nyilatkozatának kézhezvétele.

Felelős: Hutter Jánosné polgármester                            Határidő: folyamatos62/2018.(V.22.) Kt. határozat

Tárgy: költségvetés

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadását

74.609 e Ft bevétellel

75.535 e Ft kiadással

     - 926 e Ft bevételi-kiadási különbözettel

változtatás nélkül elfogadja.

Felkéri Márianosztra Község Önkormányzatának polgármesterét, hogy az elfogadott zárszámadást Márianosztra Község Önkormányzatának 2016. évi zárszámadásába építse bele.

Felelős: polgármester, jegyző                                  

Határidő: azonnal 

 

 

 

61/2018.(V.22.) Kt. határozat

Tárgy: költségvetés

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítását

          kiadási főöszeget:      76.618 e Ft-al

          bevételi főösszeget    76.618 e Ft-al fogadja el.

A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása a Márianosztra

Község Önkormányzatának költségvetésébe épül be.

      Felelős: polgármester&am

53/2020.(X.08.) Kt. határozat

 

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének 

 

kiadási főösszegét:89.758.326 Ft-tal, 

bevételi főösszegét 89.758.326 Ft-tal fogadja el. 

 

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése Márianosztra Község Önkormányzatának költségvetésébe épül be. 

 

Felelős: székhely település polgármestere, jegyző                     Határidő: folyamatos 

 

 

 

 

54/2020.(X.08.) Kt. határozat

 

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021/2022. tanévben az általános iskola felvételi körzetét Zebegény vonatkozásában Zebegény község közigazgatási területét (1-8. osztály) jelöli ki.  

A köznevelési intézmény: Szőnyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (2627 Zebegény, Petőfi tér 1-2.) 

 

Felelős: jegyző                            Határidő: 2020. október 15.   

 

 

55/2020.(X.08.) Kt. határozat

 

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete a József Attila utcai lakók kérését megismerte, azt támogatja.

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a József Attila út elejére kihelyez egy „behajtani tilos kivéve célforgalom” táblát, valamint a kerékpárosok behajtását engedélyezi mindkét irányból.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a táblák kihelyezéséről gondoskodjon.

 

Felelős: polgármester                                      Határidő: 2020. október 31.

 

 

 

56/2020.(X.08.) Kt. határozat

 

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zebegény Kossuth út elején (Mókus büfé) kihelyezett megállni tilos tábla kiegészítéséről dönt, miszerint ki kell helyezni egy „kivéve áruszállítás hétfőtől péntekig” táblát.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a táblák kihelyezéséről gondoskodjon.

 

Felelős: polgármester                                      Határidő: 2020. október 31.

 

 

 

 

 

57/2020.(X.08.) Kt. határozat

 

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete a Napraforgó utcába szákutca tábla kihelyezéséről döntött kivéve kerékpár kiegészítéssel. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a táblák kihelyezéséről gondoskodjon.

 

Felelős: polgármester                                      Határidő: 2020. október 31.

 

 

58/2020.(X.08.) Kt. határozat

 

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete az élelmezésvezető tájékoztatóját a konyha 2020. évi működéséről megismerte és elfogadja.

 

 

 

59/2020.(X.08.) Kt. határozat

 

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete Kostyán József kérelmét megismerte és Zebegény név használatát, a létrejövő „Zebegényi Hajó Egyesület” nevében engedélyezi.

 

Felelős: polgármester                                                     Határidő: azonnal

 

 

 

59/2020.(X.08.) Kt. határozat

 

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete Kostyán József kérelmét megismerte és Zebegény név használatát, a létrejövő „Zebegényi Hajó Egyesület” nevében engedélyezi.

 

Felelős: polgármester                                                     Határidő: azonnal

 

 

 

60/2020.(X.08.) Kt. határozat

 

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a 2020.évi karbantartási és felújítási terv végrehajtásáról megismerte és elfogadja.

 

 

61/2020.(X.08.) Kt. határozat

 

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatát megismerte. AT22854394 alvázszámú Mitsubischi traktor eladását támogatja 300.000 Ft értékesítési minimum ár mellett meghirdetés útján.

 

Felhatalmazza a polgármestert az értékesítés lebonyolítására.

 

Felelős: polgármester                                      Határidő: folyamatos

 

 

 

 

66/2020.(X.29.) Kt. határozat

 

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zöld Híd B.I.G.G.” Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel (2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.) valamint a DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötendő átmeneti Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződést (továbbiakban: Szerződés) megismerte jóváhagyja az alábbi pontok beépítésével és a személyes egyeztetés igénylésével:

 

- zöldhulladék elszállítását ugyanolyan feltételekkel biztosítsák, mint a 2.000 fő feletti településeken

- a szelektív gyűjtők ürítése előre meghatározott rend alapján, de legalább havonta kétszer történjen meg, növelni kell a konténerek számát az igények szerint,

- az elmaradásnál, kivételt képez a nem megfelelő minőségű szolgáltatásból adódó hulladék, szolgáltató hibájából kimaradó szolgáltatás esetén két napon belül pótolni kell a szolgáltatást, amennyiben pótlásra nem kerül sor, akkor nem számítható fel a havi szolgáltatási díjba.

 

Felelős: polgármester                                      Határidő: 2020. november 15.