Aktuális programok
További programok
Eseménynaptár
H K Sze Cs P Szo V
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Üzlethelyiség bérbeadó

2016.05.18. 14:34

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

 

1)      A pályázatot kiíró neve, székhelye: Zebegény község Önkormányzata 2627 Zebegény Árpád u.5.

 

2)      Lebonyolító neve, székhelye: Zebegény Község Polgármestere 2627 Zebegény Árpád u.5.

 

3)      Pályázat célja: Zebegény község Önkormányzatának tulajdonát képező 773.hrsz.-ú Árpád u.1.szám alatti üzlethelyiség 15 m2 területű önkormányzati ingatlan ellenérték fejében történő bérbeadása.

 

4)      A pályázat jellege: Nyilvános, egyfordulós

 

5)    Pályáztatásra kerülő ingatlan: A Zebegény 773.hrsz. –ú Árpád u.1.szám alatti ún. „Szolgáltató ház” 15 m2-es üzlethelyiségének (volt nemzetiségi tér) bérbeadás útján történő hasznosítása. Az üzlethelyiség villany, víz, csatorna ellátással rendelkezik.

 

6)      Az ajánlatok benyújtásának helye, módja, határideje: Zebegény község Önkormányzata 2627 Zebegény Árpád u.5. A pályázatokat zárt borítékban, minimum két példányban a benyújtására nyitva álló időpontban és helyen személyesen vagy postai úton kell benyújtani. A borítékra írják rá „Pályázat üzlethelyiség bérletére”. A benyújtási határidő: 2016. június 06. hétfő 16.00 óra.

Érvénytelen a pályázat melyet a benyújtási határidő eltelte után nyújtottak be, vagy amely pályázat nem felel meg a felhívás feltételeinek.

 

7)      A pályázat nyertese az eredmény hirdetéstől számított 30 napon belül köteles a helyiségbérleti szerződést megkötni. Ha a pályázat nyertese a bérleti szerződést az előírt határidőben nem köti meg, a pályázaton részt vett második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek kell a helyiséget bérbe adni.

 

8)      Bontás helye, módja, időpontja: Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal Zebegényi Kirendeltsége 2016.június 8. szerda14.00 óra. A beérkezett pályázatok felbontása nyilvánosan történik.

 

9)      A pályázatok elbírálásának szempontja: A kiíró az összességében legkedvezőbb feltételeket tartalmazó, megalapozott ajánlat mellett dönt.(bérleti díj, funkció,egyéb bevételek,munkahelyteremtés, turisztikai vonzerő növelés, stb.)

A bérleti díj kiíró által meghatározott minimális összege 1.500 Ft/m2/ hónap.

 

10) A pályázatnak tartalmaznia kell:  

-        pályázó kifejezett nyilatkozatát a pályázati kiírás feltételeinek elfogadására;

-        az ajánlati árat,

-        a pályázattal megvalósítani kívánt célokat

 

 

 

-        amennyiben a pályázó gazdálkodó szervezet, 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot, a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát;

-        annak meghatározását, hogy az ajánlat mely része üzleti titok;

-        annak meghatározását, hogy a pályázat mely információi közölhetőek a többi pályázóval

-        annak meghatározását, hogy pályázó hozzájárul-e a többi pályázóval való együttes tárgyaláshoz

 

11)  Pályázatok elbírálása: 2016.június 09. csütörtök 17. óra

 

12)  Pályázati információk:

-        A nyertes pályázó a szerződés megkötésekor három havi bérleti díjat köteles a bérbeadó részére óvadékként megfizetni.

-        A bérleti díjon felül a bérlőt terheli a bérlemény használatával felmerülő minden rezsiköltség.

-        A bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg a mérőórák leolvasásra és átjelentésre kerülnek a bérlő nevére. A hulladék elszállítására köteles közvetlenül szerződni a szolgáltatóval.

-        a folytatni kívánt tevékenységhez a feltételeket a bérbeadó nem biztosítja, annak költségei a bérlőt terhelik. A bérleti jogviszony bármilyen jogcímen történő megszűnése esetén a bérbeadó részére történő visszaadáskor a bérlet tárgyát a bérlő kiürítve, tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles átadni a bérleti jogviszony megszűnésének napján.

-        Az ingatlanon bármilyen felújítás, értéknövelő beruházás csak az Önkormányzat előzetes tulajdonosi hozzájárulásával, az erre vonatkozó megállapodás megkötésével lehetséges.

-        A bérlő köteles a bérleti szerződés aláírásától számított 1 hónapon belül a folytatandó tevékenységet megkezdeni és azt a szerződés fennállása alatt folyamatosan végezni.

-        A szerződés határozott vagy határozatlan időre jön létre, a felmondási ideje 3 hónap.

-        A bérleti díj összege évente automatikusan január 01-től megnő, a KSH által az előző évre megállapított infláció mértékével.

-        Az ingatlant csak rendeltetése céljára lehet használni. Az ettől eltérő használat a szerződés azonnali hatályú felmondását vonja maga után.

-        A megjelölt tevékenység gyakorlásához szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérlő kötelessége. Bérlő tudomásul veszi, hogy a helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek iránti kérelmek elutasítása esetén Zebegény község Önkormányzatával szemben követelése nincs.

-        Ugyancsak a szerződés azonnali hatályú felmondását vonja maga után, ha a bérlő a bérleti díj rendszeres fizetése mellett a vállalt funkciót a bérleményben nem gyakorolja.

-        A bérlő saját anyagi javaival felel az ingatlan vagyonvédelméért, őrzéséért, károkozás elleni védelméért.

-        A bérlő a megkötendő bérleti szerződésben magára nézve kötelezőként vállalja a jogszabályokban, illetve a helyi rendeletekben meghatározott, bérlőt terhelő kötelezettségeket.

-        Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.

-        A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelennek nyilvánítja.

-        Kiíró fenntartja magának azon jogát, hogy a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kössön.

-        A pályázati kiírás valamint a benyújtott pályázat a kiírásban meghatározott benyújtási határidő lejártáig visszavonható.

-        A pályázati eljárásban csak olyan jogi, illetve természetes személy vehet részt pályázóként, akinek semmilyen jellegű tartozása (adó, bérleti díj, stb.) Zebegény község Önkormányzatával szemben nem áll fenn.

 

A pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin, a Danubia Tv Képújságjában, valamint az önkormányzat facebook oldalán, honlapján kerül meghirdetésre.