Hírek|

ZEBEGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha Intézményvezető
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  a) Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért, az intézmény rendelkezésére bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért. b) Az intézmény alapító okiratában meghatározott alaptevékenység ellátásának biztosítása. c) Kapcsolattartás a fenntartóval és a közös önkormányzati hivatalával. d) Kapcsolattartás a fenntartóval és a közös önkormányzati hivatalával. e) Munkáltatói feladatok ellátása az intézményben. f) Kapcsolattartás a község közoktatási, kulturális, szociális és egészségügyi társintézményeivel. Az intézményvezetői feladatok ellátása mellett óvodapedagógus munkakörbe tartozó feladatok ellátása. g) Feladatkörébe tartozik az intézmény takarékos gazdálkodásának biztosítása. h) Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az óvoda rendjét, fegyelmét, rendeltetésszerű működését, nevelési célkitűzéseinek megvalósítását. i) Az intézmény tevékenységét segítő pályázatokat készít.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  köznevelés

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya:  Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozott idő – 5 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Zebegény

Álláshirdető szervezet bemutatása:  Postai úton, a pályázatnak Zebegény Község Önkormányzat címére történő megküldésével (2627 Zebegény, Árpád u 5.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: /2024., valamint a beosztás megnevezését: igazgató. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ferenczy Ernő Ervin alpolgármester nyújt, a +36-70-/380-6528-as telefonszámon. Az állás elnyerésének feltétele a pályázaton való részvétel. latosan

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2024. augusztus 01-től – 2029. július 31-igszól. Az illetmény megállapítására és juttatásokra a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023.évi LII. törvény, valamint a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023.évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023.(VIII.30.) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók. A fenntartó a kinevezéskor a nyertes pályázó részére br. 850.000 Ft illetményt állapít meg.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Elvárt végzettség/képesítés:

 5. Felső középfokú szakképesítés emelt szintű szakképesítés, szakképesítés-ráépülés szakképesítés felsőfokú szakirányú szakképzettség technikusi szakképzettség , Óvodapedagógusok képzése, Felsőfokú végzettség, pedagógus szakképzettség.

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  0

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év):  0

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • főiskolai szintű óvodapedagógus végzettség és szakképzettség
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség
 • legalább 4 év óvadapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló kinevezés

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:

6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Óvodapedagógusok képzése, német nemzetiségi óvónő

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • vezetői program
 • szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.03.31. 16:00

A pályázat elbírálásának módja:  A pályázatok elbírálásáról Zebegény Község Képviselő-testülete dönt. A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.05.30. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.zebegeny.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.08.01.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Megtekintés a KÖZSZOLGÁLLÁS Portálon

Comments are closed.

Close Search Window