Civil szervezetek 2024. évi támogatásáról szóló pályázati kiírás
Zebegény Község Önkormányzata 64/2024 (IV.18) Kt. határozata alapján pályázatot hirdet civil szervezetek részére pénzügyi támogatás elnyerésére:

1. A pályázat célja: 

Zebegény közigazgatási területén bejegyzett és tevékenységet folytató civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése és növelése, az Önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítása.

2. Támogatásban részesíthetők köre:

Támogatásban részesíthető az a 2011. évi CLXXV. törvény szerinti egyesület, alapítvány, nemzetiségi önkormányzat, az egyház és annak belső egyházi jogi személye,

 • amelyet a bíróság a pályázat benyújtása előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett, 
 • amelynek székhelye vagy telephelye Zebegény Község közigazgatási területén található és ott rendszeres tevékenységet folytat

3. A pályázatot 1 eredeti példányban, papír alapon kell benyújtani a pályázati határidőn belül.

A pályázathoz csatolni kell: 

 1. Alapszabály vagy alapító okirat – másolati példányban
 2. Az adatlap melléklete szerinti NYILATKOZAT a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról – eredeti példányban.
 3. Az adatlap melléklete szerinti KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről – eredeti példányban.

Figyelmeztetés: Amennyiben a pályázó a pályázatához nem csatolja a felsorolt összes mellékletet és a hiányzó dokumentumokat a hiánypótlásra való felszólításra sem pótolja, a polgármester a pályázatot érdemi elbírálás nélkül elutasítja.

A pénzügyi támogatásban részesíthető tevékenységi körök:

 1. Zebegényben tartandó helyi rendezvények szervezése,
 2. nevelési, oktatási tevékenység, elsősorban közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése, (Iskola vagy óvoda támogató nyilatkozata előnyt jelent)
 3. kulturális és közművelődési tevékenység, hagyományok ápolása, hagyományőrzés
 4. természeti és épített környezet védelme, megóvása, népszerűsítése az önkormányzattal és más közösségekkel együttműködve
 5. szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok lebonyolításár
 6. önkéntes tevékenységet népszerűsítő programok szervezése és lebonyolítása, a civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása.

6. Pályázati úton szétosztható keretösszeg: 3 000 000 Ft.

7. A pályázaton elnyert összeg felhasználása:

2024. január 1. és 2025. március 31. között lebonyolított pályázati programok esetén történhet.

Az elnyert összeg felhasználását elszámolási kötelezettség terheli. 

8. A pályázatok postára adásának vagy személyes benyújtásának határideje:

2024. 04. 23. 16.00 óra

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot borítékban a képviselőtestületnek címezve a Polgármesteri Hivatalban (2627 Zebegény, Petőfi tér 6.) lehet leadni vagy a megadott határidőig postára adni.

A borítékon fel kell tüntetni: „Civil szervezet pályázat 2024.”

Pályázatonként max. 500 000 forint összegű támogatást lehet igényelni. Egy szervezet csak egy pályázatot adhat be. A maximális támogatási összegnél kisebb támogatás is igényelhető illetve a forráskeret kimerülésének lehetősége esetén kisebb támogatás is adható.

10. A pályázatok elbírálása

A civil szervezet támogatásáról a Képviselő-testület a pályázati határidő leteltét követő 15 napon belül dönt.

11. Értesítés a pályázat eredményéről

A nyertes pályázók névsora – a döntést követően 3 napon belül – az Önkormányzat honlapján kerül közzétételre. Az eredményhirdetést követően az Önkormányzat támogatási szerződést köt a nyertes pályázókkal. 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás Ferenczy Ernő Ervin alpolgármestertől kérhető a 06-70-380-6528-as telefonszámon vagy az alpolgarmester@zebegeny.hu e-mail címen.

Zebegény, 2024. április 18.

Ferenczy Ernő Ervin
alpolgármester

Comments are closed.

Close Search Window