Hírek|

A 2022. december 8-ára tervezett rendkívüli testületi ülés ELMARAD!

Indoklás:

Tisztelt Alpolgármester Úr!

A távollévő Polgármester helyettesítéséből fakadó általános helyettesítést ellátó településvezetői jogkörében eljárva, mint a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal teljes jogkörben eljáró aljegyzőjeként kérem Önt, hogy a mai napra összehívott rendkívüli Képviselő-testületi ülést legyen szíves elhalasztani és annak megtartására legyen szíves a jövőhétre új időpontot kitűzni. Kérésem indokai a következők.
1.
Zebegény Község Önkormányzata és sajnálatos módon ezzel egyidejűleg maga a Település is – meglátásom szerint -, jogi, gazdasági, társadalmi és morális értelemben is az összeomlás szélére jutott. Október 2-án a Település által megválasztott Polgármester gyakorlatilag egyetlen funkciót lát el: mindenkit feljelent minden létező fórumon. Az önkormányzatiság Alaptörvényben deklarált gyakorlásából fakadóan a polgármester feladat- és hatásköre alapvetően nem ez. Sajnálatos módon, az említett időközi választás óta eltelt több mint két hónapja gyakorlatilag egy tollvonásnyit nem haladtak Zebegény ügyei. Mindeközben, a Polgármester és a Képviselő-testület egyes tagjai között kialakult helyzet miatt, olyan szintű napi munkamennyiség, adminisztrációs teher nehezedik az önkormányzat szűken értelmezett-, valamint a Hivatal munkatársaira, ami súlyosan messze meghaladja a rendelkezésre álló erőforrások még igénybe vehető, emberi léptékkel még tartható kereteit is! Ez mindenkire érvényes, minden munkavállalóra, köztisztviselőre és magára az aljegyzőre is.
Mindeközben nem jutottunk el arra a minimális szintre sem, hogy Zebegénynek a törvényben előírt formában a Képviselő-testület előtt felesküdött polgármestere legyen, akinek illetményét és egyéb pótlékait, költségtérítését, juttatásait és munkarendjét a Testület jóváhagyta volna. Ez Magyarország rendszerváltozást követő önkormányzati rendszerében példa nélküli eset és égbekiáltó törvénysértés!
Odáig viszont eljutottunk, hogy az október 2-án hivatalba lépett Polgármester „regnálása” 44. napjától kezdve – az egyetlen eddig megtartott képviselő-testületi ülés közepéről távozva -, mai napig és meghatározhatatlan ideig – betegség miatt – tartós távollétbe vonult, magára hagyva így minden, már az azt megelőzően is égetően fontos intézendő helyi közügyet.
Odáig is eljutottunk, hogy október 2-tól kezdődően – szintén Polgármesterünk személyes kezdeményezésére -, saját Önkormányzatunk ellen a sokadik törvényességi észrevételt és felhívást kapjuk, szoros határidőkkel, az így is felgyűlt rendkívüli mennyiségű adminisztrációs feladatok tengerében, ami újabb és újabb terheket helyez a hivatali munkatársak és természetesen az aljegyző vállaira.
Odáig is eljutottunk, hogy gyakorlatilag heti rendszerességgel érkeznek az értesítések rendőrségtől, ügyészségtől, bíróságtól különböző büntető-feljelentésekkel kapcsolatban, amelyek szintén Polgármesterünk kezdeményezései saját Önkormányzatunkkal és annak szerveivel szemben.
Nekem aljegyzőként nem feladatom megítélni azt, hogy ezeknek a feljelentéseknek a tartalma mennyiben személyes jellegű és mennyiben közérdeket érintő. A polgármesternek joga, adott esetben kötelessége a megfelelő hatóságokhoz és szervekhez fordulni, ha meglátása szerint törvénybe ütköző tényeket észlel az Önkormányzati feladatellátás és működés körében.
Meglátásom ugyanakkor az, és ez egyidejűleg személyes véleményem is, hogy egy nézeteit kisebbségben gyakorolni kényszerült polgármesternek különös érzékenységgel kell és szükséges eljárnia a törvényben foglalt alapelvi szintű követelmények gyakorlását illetően, különösképpen a kölcsönös együttműködés- és jóhiszemű joggyakorlás terén. Ugyanakkor az ezek irányában történő halvány szándékot és hajlandóságot sem tapasztalom, tapasztaltam az eddigiek során.
Meglátásom – jogi értelemben is – az, hogy mára az Önkormányzat szinte működésképtelenné vált, működése, pontosabban működésképtelensége kifejezetten törvénysértő, az alaptörvényi követelményekbe ütköző. Kifizetetlen számlák tucatjai állnak felszólító fenyegetések mellett, a bérek, illetmények utalványozó és utalásra jogosult személy hiányában égbekiáltó módon veszélyben vannak, ügyek, feladatok, döntésre váró intézkedések százai gyűlnek, miközben a Hivatal munkatársai – az aljegyzővel együtt – igyekszenek a tüzeket oltogatni, amennyire ez hatásköreikből adódóan lehetséges. Ez így abszurd, törvénytelen és nem fenntartható állapot a továbbiakban.
2.
Fentiek vonatkozásában, a fenti kérésem Tisztelt Alpolgármester Úr irányában teljes joggal érthető és védhető. Az éves előirányzott Ülés- és Munkatervünkben foglaltak alapján határidős döntések sora maradt el, miközben számos újabb és sürgető döntés meghozatala vált szükségessé a Képviselő-testület számára, amelyek meghozatalára nem volt mód, mert október 2-a óta egyetlen testületi ülésre került sor, amelynek közepéről, ahogyan már említettem, a Polgármester távozott, hátrahagyva a Testületet.
Ezek után nem csoda, hogy a mai ülésre közel harminc előterjesztési javaslat érkezett, amelyek előkészítésére, különösen az aljegyzői feladataimból adódó egyéb kötelezettségeim ellátása mellett a Közös Hivatal másik négy településére is tekintettel, nem jutott, nem is juthatott idő és erőforrás, így arra sem, hogy legalább a kitűzött testületi ülést megelőző 24 órával korábban kiküldhessük az elkészült előterjesztési anyagokat. Ezen előterjesztések témáiról, tartalmáról Alpolgármester Úrral múlthét csütörtökön egyeztettünk személyesen. Múlthét pénteken a teljes napom Letkésen töltöttem, ahol a közös hivatali polgármesterek tanácskozásán vettem részt, Alpolgármester Úrral együtt. Hétvégén halaszthatatlan elfoglaltságom volt a Fővárosban, ahonnan vasárnap éjjel érkeztem vissza Ipolydamásdra. Hétfői napon a Magyar Államkincstár nyolc ellenőre végzett átfogó hatósági pénzügyi és számviteli ellenőrzést Letkéesen, érintve a Zebegényi Önkormányzat több szervét is, ahol személyesen is meg kellett jelennem a MÁK-ellenőrök által bekért iratok Zebegényből Letkésre történő előállítása és eljuttatása és az azokkal kapcsolatos szakmai egyeztetés miatt. Szerdai napon az adatvédelmi szervünként eljáró WB Biztonsági Informatika Kft. tartott törvényben előírt éves kötelező szakmai oktatást a Közös Hivatal valamennyi munkatársai részére, amely súlyosan befolyásolta és meghatározta napi programomat. Mindezek következtében a rendkívül magas számú előterjesztés előkészítése az ülést megelőző 24 órával korábban, valamint azok eljuttatása a Képviselő-testületi tagok részére – korábbi írásbeli tájékoztatásom ellenére – nem volt lehetséges. A mai ülésre vonatkozó előterjesztési anyag egy személyt illetően megközelíti a száz nyomtatott oldalt, duplalapos nyomtatás esetén az ötven oldalt. Mindezek érdekében a Hivatal munkatársaitól is segítséget kértem, különösen a szakmaspecifikus kérdésekkel összefüggésben (Pl.: pályázatok, adó- és pénzügyi tájékoztatás, rendezvényszervezés, stb.), de még így sem sikerült az előkészítés végére jutni.
Ez a jelenség is felveti az előző pontban részletezett helyzet lehetetlen voltát, amelynek következményeként súlyosan sérül az önkormányzati feladat- és hatáskörökből fakadó kötelezettségek jogszerű ellátása. Ilyen körülmények között, ilyen szűk határidőkkel ezeket a feladatokat ilyen mennyiségben ellátni emberfeletti erővel sem lehet, és senkivel szemben sem várható el!
Természetesen felelőst, bűnbakot keresni és találni mindig egyszerűbb, mint a kötelezettségeket teljesíteni az adott helyzetben, általában elvárható módon. A magam részéről, a Márianosztrai Közös Önkormányzat teljes jogkörben eljáró aljegyzőjeként – úgy tartom -, tisztességesen és lojálisan, és mindenek felett törvényesen jártam el és járok el minden esetben a hivatali feladataim ellátása során. Amikor ez egyéb – rajtam kívülálló, objektív – körülmények miatt nem lehetséges, akkor jelzéssel élek, ahogyan most is teszem, jelen esetben most még, első ízben, de utoljára, Tisztelt Alpolgármester Úr irányában. Bármennyire is kellemetlen, vagy nehezen értelmezhető bárki számára, aki nem a Hivatal legbelső köreiben érintett és terhekkel viselős. Megvédem a hivatali munkatársaimat is, akár olyan áron is, hogy kifejezésre juttatom: amennyiben rövid időn belül nem oldódik meg és nem áll helyre Zebegény Község Önkormányzatának jogszabályban előírt működési rendje, úgy hivatalos figyelmeztetéssel kell élnem a Képviselő-testület irányában, mert a jogszabálysértő működés következtében a Testület a feloszlatás jogi lehetőségének határához közelít.
Álláspontom szerint ez elkerülhető. Ehhez viszont együttműködésre, kompromisszumokra való hajlandóságra, és a jogok tisztességes és jóhiszemű gyakorlására van szükség Zebegény érdekében, minden felelős, döntésre jogosult és köteles személy részéről.

Fentiek értelmében, kérem Tisztelt Alpolgármester Urat, hogy részletezett indokaim alapján – az érintett Képviselők és valamennyi meghívott egyidejű tájékoztatása mellett – a mai napra összehívott Képviselő-testületi ülést legyen szíves elhalasztani, és azt jövőhétre legyen szíves összehívni, amikorra is már jó előre megismerhetővé válnak az előterjesztés anyagai, az előzetesen átgondolt, felelős döntések meghozatalának alapvető követelményeként.

Tisztelettel:
Dr. Oláh Csaba
aljegyző

Comments are closed.

Close Search Window